امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

معرفی واحد

با توجه به نقش اساسی واحد ارزیابی مصرف دارو  در سطح بیمارستانی ، واحد DUE در بیمارستان امام رضا با همکاری گروه داروسازی بالینی شکل گرفته است.

در این واحد به بررسی موارد مصرف داروهای پر مصرف و پر هزینه تجویز شده در بخشهای مختلف بیمارستان پرداخته میشود. همچنین در مصرف بسیاری از داروها، مانیتورینگ شرایط مورد بررسی قرار میگیرد.

نخست، داروهای پر هزینه از قبیل آلبومین و IVIG برای بررسی انتخاب میشود. برای هر دارو از جمله داروهای مذکور، لیستی از موارد مصرف دارو، میزان داروی تجویز شده در هر مورد مصرف و شرایط خاص مصرف دارو از منابع مختلف از قبیل AHFS و Uptodate چک میشود.

 پس از تهیه فرم موارد مصرف دارو و تایید آن توسط اساتید گروه، فرم تهیه شده به گروه های آموزشی مختلف بیمارستان جهت تایید صحت فرم فرستاده میشود.

پس از تایید گروه های آموزشی، فرم جهت مداخله در مصرف داروها به بخشهای بیمارستان ارسال شده و ارزیابی مصرف دارو توسط واحد DUE انجام میشود.

ساعت کار این مرکز 8 الی 22  میباشد.

شماره تلفن واحد 31802059-051