نظام پیشنهادات

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

       
 
 

تعریف نظام پیشنهادات

 
 
 
 

آیین نامه پیشنهادات -بازنگری سوم

 
 
 
  خط مشی رسیدگی به پیشنهادات بیماران و مراجعین  
 
 
  خط مشی رسیدگی به پیشنهادات کارکنان  
 
 
  فرایند دریافت و بررسی و تایید طرح های پیشنهادی بیماران و مراجعین  
 
 
  فرایند طرح پیشنهادی کارکنان  
 
 
  فرم خلاصه طرح پیشنهادی ارسال حضوری  
 
 
  پوستر نهایی پیشنهادات