شاخص های عملکردی-بالینی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
       
  شاخص های عملکردی-بالینی
 
 
 
 

مرگ مادر در اثر عوارض بارداری وزایمان

 
 

درصد بيماران تعيين تكليف شده ظرف مدت 6 ساعت

   
 

درصد حالات تهدید کننده ایمنی بیمار به تفکیک نوع

   
 

میانگین مدت زمان بین تریاژاولیه پرستار و ویزیت درسطح 1

   
 

میانگین مدت زمان بین تریاژاولیه پرستار و ویزیت درسطح 2

   
 

درصد بيماران بستري موقت خارج شده از اورژانس ظرف 12 ساعت

   
 

ميزان رضايت بيماران از خدمات ارائه شده (احترام به افراد)

   
 

میانگین مدت زمان بین تریاژاولیه پرستار و ویزیت درسطح 3

   
 

درصد گزارش عوارض حاد ناشی از تزريق خون و فراورده هاي خوني

   
 

ميزان رضايت بيماران از خدمات ارائه شده (مشتری مداری)

   
 

میزان رضایت پرسنل براساس پرسشنامه

   
 

نسبت کادر پرستاري به ازاي تخت فعال در هر بخش

   
 

فاصله زمانی انجام پذیرش تا بستری شدن بصورت سیستمیک روی تخت

   
 

فاصله زمانی تقاضای ترخیص بیمار تا برداشتن بیمار از روی تخت بصورت سیستمیک

   
 

درصد CPR ناموفق

   
 

درصد عدم انطباق نمونه ارسالی به آزمایشگاه (برگشتی)

   
 

نسبت کيسه هاي خون کراس مچ شده به ترانس شده

   
 

میانگین مدت زمان بین تریاژاولیه پرستار و ویزیت درسطح4

   
 

میزان فوت در هزار

   
 

میانگین مدت زمان بین تریاژاولیه پرستار و ویزیت درسطح5

   
 

نسبت چرخه اشغال تخت (B.T.R)

   
 

فاصله چرخش تخت (B.T.I)

   
 

درصد ترك بیماران با مسؤليت شخصي از بیمارستان

   
 

اقامت بیمار بستری در بیمارستان (روز بستری)

   
 

درصد موارد نقص در پرونده های پزشکی (نقص كمي )

   
 

درصد شکایت های پیگیری شده که به نتیجه رسیده به تفکیک حوزه

   
 

سرانه ساعات آموزش های تخصصی کارکنان غیر پزشک

   
 

درصد اشغال تخت

   
 

درصد زایمانهای انجام شده به روش سزارين

   
 

درصد بیمارانی که با سكته قلبي به سي سي يو مراجعه نموده اند

   
 

متوسط بستری روزانه

   
 

نسبت تخت فعال به ثابت

   
 

تعداد موارد مرگ مغزي گزارش شده آی سی یو و تایید شده توسط مرکز پيوند