اساسنامه شورای مشارکت عمومی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
     
     
   
 
 
 

اساسنامه شوراي مشاركتهاي مردمي بيمارستان امام رضا(ع)


1- الزامات

مطابق بند «ح» ماده 7 پيوست 1 آيين نامه بيمارستانهاي هيأت امنايي کشور ، بيمارستان هاي هيأت امنايي مي توانند در راستاي جذب كمكهاي مردمي اقدام به برنامه ريزي و تشکيل شورايي به نام شوراي مشارکتهاي مردمي نمايند .

2- کليات و اهداف

با هدف بهره مندي از مشاركت حداكثري مادي و معنوي خيرخواهان ، دلسوزان و علاقه مندان جامعه به رفع مشكلات درماني و ارتقاء سطح ارائه خدمات بيمارستاني ، مي بايست امكان تشكيل شورايي مركب از خيرين و معتمدين شهري و مديران ارشد بيمارستان امام رضا(ع) فراهم گردد.

 عنوان در نظر گرفته شده براي تشکيلات مرتبط به منظور دستيابي به هدف فوق عبارت است از  شوراي مشارکتهاي مردمي بيمارستان امام رضا(ع) که در متن اساسنامه از اين پس به اختصار « شورا » و « بيمارستان » ناميده خواهند شد .

1-2- اهداف کلي :

1-بررسي نيازهاي جاري بيمارستان براساس ديدگاههاي مشتري مدارانه و واقع گرايانه اعم از آموزشي ، پژوهشي و درماني با توجه به استانداردهاي موجود و بهبود آن.

2-اولويت بندي و دسته بندي نيازهاي شناسايي شده .

3-بررسي راهکارهاي جذب و جلب مشارکت مردم در رفع نيازهايي که  شناسايي گرديده اند .

4-ارائه پيشنهادهاي  عملياتي در مورد توسعه فضاها، تسهيل دسترسي و بهبود فرايندها.

5-شناسايي افراد و گروههاي خير و نيکوکار به منظور معرفي به بيمارستان و شورا (عضو يابي جديد )

6-فرهنگ سازی جذب کمک های مردمی و اشاعه این فرهنگ در سطح جامعه

2-2- اهداف اختصاصي

1-تشکيل کميته  هاي فرعي مورد نياز به منظور بررسي هاي دقيق نيازها و اولويت هاي کاري شورا

2-بررسي کارشناسي نيازهاي شناسايي شده بيمارستان در قالب کميته هاي فرعي

3-ارائه راهکاري عملياتي جهت جلب حداکثري کمکهاي مردمي به طرق مختلف جهت پوشش نيازهاي درماني بيماران و بيمارستان

4-بررسي و ارائه راهکارهاي مناسب جلب مشارکت گروههاي مختلف آموزشي – پژوهشي و درماني بيمارستان جهت همکاري با شورا

5-برقراري ارتباط با افراد يا نهادهاي اثر گذار در رفع مشکلات و نيازهاي بيمارستان

6-بررسی و کمک به رفع مشکلات و نیازهای معیشتی و رفاهی کارکنان بیمارستان در حد امکانات  

 
     
     
   
 
 
 

 

 3-تشکيلات

الف ) رئيس : رئيس شورا از ميان اعضاء و با نظر ايشان براي مدت چهار سال شمسي انتخاب ميگردد كه با تائيد اعضاء‌ و تصويب در جلسه رسميت مي يابد .  

تبصره : هرگاه ميان برگزاري جلسات شورا بيش از يكسال وقفه بيافتد ، انتخاب رييس شورا مجددا به راي و نظر اعضا گذاشته خواهد شد. (اعضاي شورا ميتوانند رييس قبلي را مجددا انتخاب نمايند)

ب) اعضاء : افراد خير و نيکوکاري هستند که توسط معتمدين بيمارستان و شهر و توسط ديگر اعضاء معرفي و انتخاب مي شوند. که در دو گروه اصلي و فرعي شامل کميته ها و زير كميته ها به رفع مشکلات و نيازهاي بيمارستان خواهند پرداخت

ج) دبير : با معرفي اعضاء و تائيد و ابلاغ رياست بيمارستان و شورا انتخاب مي گردد که وظيفه پيگيري مصوبات و ارتباط با اعضاء و مديران ارشد  بيمارستان را بر عهده دارد .

د ) ‌دبيرخانه شورا : فضايي مناسب(اطاق اداري) است که توسط بيمارستان براي شورا در نظر گرفته  ميشود . اين فضا محل استقرار اصلي دبير شورا و داراي تجهيزات اداري مورد نياز شورا خواهد بود تا همواره به منظور برقراري ارتباط اعضاء با بيمارستان و رفت و آمد هاي اعضاء مورد استفاده  قرار گيرد .  

ه ) مسئول امور مالي: به پيشنهاد اعضا و با ابلاغ رييس شورا انتخاب ميگردد.

و) حساب بانکي:  شورا داراي حساب بانکي جداگانه اي به نام شوراي مشارکتهاي بيمارستان در يکي از شعب بانكي معتبر موجود در بيمارستان خواهد بود که به واسطه آن امکان واريز وجوه خيرين وجود داشته باشد . اين حساب مي تواند يک حساب جاري دو منظوره بوده که برداشت از آن صرفاً با 2 امضا از 4 امضاء رئيس شورا رئيس بيمارستان مسئول امورمالي شورا ( يک نفر معتمد ) امكان پذير خواهد بود.  برداشت از حساب منوط به تصويب و تاييد اعضاء در خصوص اجراي پروژه مي باشد . روند برداشت از حساب به اين شکل است که اعضاء پس از تصويب انجام هزينه مورد نياز بيمارستان در جلسه اصلي صورتجلسه مربوطه را امضاء نموده و بدين ترتيب برداشت از حساب برابر مصوبه و به ميزان مورد نياز توسط اعضاء ياد شده صورت خواهد گرفت .

تبصره 1  هر چك داراي 2 امضا خواهد بود كه يكي نماينده بيمارستان و ديگري از سوي شورا مي باشد (امضاي مسئول امور مالي شورا در كليه چكها الزامي است)

تبصره 2- جلساتي که مصوبه هزينه از محل حساب بانکي ياد شده دارد با حضور و امضاء حداقل 5 نفر از اعضاء اصلي شورا ( خيرين ) و 3 نفر از مديران  ارشد  بيمارستان  رسميت خواهد داشت .


4- شرح وظايف

1-  شناسايي نواحي قابل بهبود ارائه خدمات درماني از طريق برقراري ارتباط مستقيم يا غير مستقيم با گيرندگان خدمات و مديران  بيمارستان

2-  بررسي ، تفکيک و اولويت بندي نيازهاي بيمارستان

3-  تشکيل کميته هاي فرعي مورد نياز حسب ضرورت خدمات قابل ارائه

4-  شناسايي

5-  ارائه مشاوره هاي کاري و فني تخصصي به مديران بيمارستان به منظور رفع مشکلات موجود

5 - اعضا:

1- اعضاي شورا متشكل از مديران ارشد بيمارستان (مديرعامل ، معاون توسعه، معاون پشتيباني و خدمات) و خيرين (حد اقل ...نفر) از معتمدين شهر و افراد علاقه مند به رفع مشكلات بخش درمان بيمارستان.

2- اعضاي اصلي مي توانند ؛ افراد ديگر كه علاقمند به فعاليت در شورا يا كميته هاي آن  (برحسب توانمندي) باشند را به شورا معرفي نمايند.

3- ابلاغ اعضاي جديد معرفي شده توسط دبير شورا تنظيم و با تاييد رياست شورا رسما به جمع اعضاي شورا خواهند پيوست.

4- عضويت اعضا در شورا به صورت افتخاري مي باشد ، ليكن انصراف اعضا از فعاليت در شورا به صورت كتبي امكان پذير خواهد بود.


6- جلسات:

1- برگزاري جلسات بطور منظم هر ماه يكبار و در صورت عدم رسيدن به حد نصاب لازم هر دو ماه يكبار خواهد بود.

2- روز برگزاري جلسات با توافق اعضاي شورا مشخص خواهد شد كه بايد در غير از ساعات اداري يكي از روزهاي هفته تشكيل شود. (تعيين يك روز خاص هفته براي مدت يكسال)

3- روند تشكيل جلسات به اين صورت است كه زمان و مكان و دستورجلسه با هماهنگي رييس شورا و مديرعامل بيمارستان توسط دبير شورا مشخص و به صورت كتبي با امضاي رييس شورا و مديرعامل بيمارستان باطلاع اعضا خواهد رسيد.

4- جلسات كميته هاي فرعي به فراخور مصوبات جلسه اصلي و با هماهنگي دبير شورا برگزار مي گردد.

5- از تمامي مصوبات جلسات ، بايد صورتجلسه  تهيه و به تاييد اعضا برسد.

6- اسامي اعضاي غايب در جلسات درج و درپايان هرسال كاري ،حضور و غياب اعضا با اطلاع ايشان رسانده ميشود.


7-ساير مقررات

هرگونه تغيير و اصلاح در اساسنامه شورا مي بايست ابتدا به تاييد شورا و سپس تاييد هيات امناي بيمارستان برسد كه در اينصورت لازم الاجرا خواهد بود.

اساسنامه شورا مشتمل بر 7 ماده و 29بند و2 تبصره در تاريخ              به تصويب هيات امناي بيمارستان رسيد