احتساب سنوات غیردولتی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

قابل توجه همکاران محترم

جهت دریافت معرفی نامه بخش خصوصی، فرم سیاهه ریز حقوقی و راهنمای اخذ سوابق بیمه

سازمان تامین اجتماعی از طریق لینک های زیر اقدام نمایید:

      دریافت معرفی نامه بخش خصوصی
     

دریافت فرم سیاهه ریز حقوقی

      دریافت فایل راهنمای اخذ سوابق بیمه سازمان تامین اجتماعی