علیرضا رجائی منش

مدیر پرستاری سایت 2

سوابق کاری:

- مدیر پرستاری سایت 2 مجتمع آموزشی، پژوهشی و درمانی امام رضا (ع) سال 1398
- جانشین مدیر پرستاری و سوپروایزر در گردش مجتمع آموزشی، پژوهشی و درمانی امام رضا (ع) سال 1394
- مسئول شیفت دپارتمان قلب مجتمع آموزشی، پژوهشی و درمانی امام رضا (ع) سال 1388
- سرپرستار بخش جراحی سینا مشهد سال 1381
- سرپرستار آی سی یو جراحی بیمارستان سینا مشهد سال 1384

سوابق تحصیلی:

- کاردان اتاق عمل سال 1374 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
- کارشناس پرستاری 1376 دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اطلاعات تماس:

- محل کار: استان خراسان رضوی - مشهد - مجتمع آموزشی، پژوهشی و درمانی امام رضا (ع)
- تلفن محل کار: 05138022045
پست الکترونیک: rajaeiar1@mums.ac.ir