امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

معرفی بخش

بخش فيزيوتراپي يكي از بخش هاي  پاراكلينيك  مي باشد كه متخصصين اين رشته (فيزيوتراپيست ها) از طريق ارزيابي وبا توجه به تشخيص طيف وسيعي از بيماريها ، از جمله  بيماريهاي ارتوپدي – اختلالات مغز واعصاب – بيماريهاي قلبي ريوي و... اختلالالت جسمي وحركتي بيماريهاي  روماتولوژي وآسيب هاي ورزشي ،.با بكارگيري پروتكل هاي درماني متنوعي كه شامل استفاده از عوامل فيزيكي – درمان هاي دستي ، -تمرين درماني – آموزش بيمار وهمراهيان مي باشد،.درجهت  پيشگيري، درمان وبازتواني اين اختلالات ,نقش موثري ايفا مي كنند. فرآیندهای کار بخش شامل موارد زیر

- فيزيوتراپي بيماران بستري در بخش ها  

- فيزيوتراپي بيماران سرپايي در بخش فيزيوتراپي

- انجام نوار عصب وعضله توسط متخصص طب فيزيكي وتوانبخشي

- انجام كاردرماني توسط متخصص مربوطه (كاردرمانگر)