رياست بخش ها و مسئولين واحدهای اداری و پاراکلینیک

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

ریاست بخش ها

تصویر

نام و نام خانوادگی

سمت

پست الکترونیک

دکتر سعید عامل رئیس بخش آزمایشگاه مرکزی AmelJS[@]mums.ac.ir
دکتر سيد رضا موسوي رئیس بخش مسمومین

mousavir[@]mums.ac.ir 

دكتر محمد حلاج مقدم

رئیس بخش ارتوپدی

HallajM[@]mums.ac.ir 

 دكتر حمیدرضا بهرامی

رئیس بخش مرکز طب سوزنی

BahramiHR[@]mums.ac.ir 
 دكتر محمدرضا دارابی رئیس بخش اورولوژی  DarabiMMR[@]mums.ac.ir 
دكتر فرزانه شريفي پور   رئیس بخش نفرولوژی  SharifipourF[@]mums.ac.ir
دكتر ناهید زیرک
رئیس بخش بیهوشی ZirakN[@]mums.ac.ir 
دكتر سکینه عموئیان رئیس بخش پاتولوژی AmouianS[@]mums.ac.ir 
دكترمسعود ملکی رئیس بخش پوست MalekiM[@]mums.ac.ir 
دكتر محسن علی اکبریان رئیس بخش جراحی AliakbarianM[@]mums.ac.ir 
دكتر ابوالقاسم اللهیاری رئیس دپارتمان داخلی
AllahyariA[@]mums.ac.ir 
دكتر ابوالقاسم اللهیاری رئیس بخش داخلی هماتولوژی-انکولوژی  AllahyariA[@]mums.ac.ir
دكتر رهام سالک رئیس بخش رادیوتراپی SalekR[@]mums.ac.ir 
دكتر مسعود پزشکی راد رئیس بخش رادیولوژی PezeshkiradM[@]mums.ac.ir 
دكتر مرضیه لطفعلی زاده رئیس بخش زنان و مامایی LotfalizadeM[@]mums.ac.ir 
دکتر امید یازرلو
رئیس بخش سوختگی  YazarlouOM[@]mums.ac.ir
دكتر حمید زمانی مقدم
رئیس بخش طب اورژانس   ZamaniMH[@]mums.ac.ir
 دكتر امین اظهری  رئیس بخش طب فیزیکی AzhariA[@]mums.ac.ir 
دكتر امين بجدي رئیس بخش عفونی BojdyA[@]mums.ac.ir 
دكتر محمد عباسي تشنيزي رئیس دپارتمان قلب باز
AbbasiM[@]mums.ac.ir 
دکتر آرش قلوبی رئیس دپارتمان قلب و عروق GholoobiA[@]mums.ac.ir 
دکتر نوید نوری زاده رئیس بخش گوش،حلق وبینی NourizadehN[@]mums.ac.ir 
دکتر لحیا افشاری صالح  رئیس بخش طب کار   AfshariSl[@]mums.ac.ir
دکتر پروین لایق  رئیس بخش غدد  LayeghPa[@]mums.ac.ir 
دکتر سیده زهرا میرفیضی  رئیس بخش روماتولوژی   MirfeiziZ[@]mums.ac.ir
 دکتر علی بهاری رئیس بخش گوارش   BahariA[@]mums.ac.ir
دکتر بهزاد علیزاده

رئیس بخش قلب کودکان

AlizadehB[@]mums.ac.ir
دکتر لادن گشمایشی  رئیس درمانگاه مرکزی   GoshayeshiL[@]mums.ac.ir