کارکنان

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 
 

واحد امور اداری کارکنان

 
 

 

نوبت کاری،سختی کار،حق اشعه،عائله مندی

 

 
 
 
 

 

تغییر صندوق بازنشستگی،انتقال کسور بازنشستگی،احتساب سنوات بخش دولتی و غیر دولتی

 

 
 
 
 
 

 

ارزشیابی،ارتقا،تمدیدپیمان،تبدیل وضع

 

 
 
 
 

 

حضور و غیاب،ارتقا بهره وری،mums shift

 

 
 
 
 
 

 

درخواست اتیکت شناسایی               

 

 
 
 
 

 

شورای اسلامی کار

 

 
 
 
     
 
 

 

            فرم های کاربردی