امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
     
 
 • نمونه وظايف و مسئولیتها ( اداره برنامه ريزي، ارزيابي و بهبود كيفيت)

 

 •        تهيه و تدوين برنامه هاي بلندمدت و كوتاه مدت براساس الگوي سياستگذاري و برنامه هاي كلان دانشگاه و هماهنگي بارياست مركز يا بيمارستان .
 •        اجرا، پايش و نظارت بر برنامه هاي تدوين شده به منظور حصول اطمينان از اجراي موفق برنامه ها در واحدهاي تحت سرپرستي.
 •        برنامه ريزي و هماهنگ نمودن امور بيمارستان به منظور پاسخ دهي مناسب در مواقع بحران و بلايا با هماهنگي مسئولين ذيربط.
 •        شركت در جلسات و كميسيونهاي مربوط وارائه نظرات مشورتي و تخصصي.
 •         برنامه ريزي به منظور اخذ مداوم نظرات مراجعين و بيماران به منظور حصول اطمينان از رضايت آنان.
 •        مطالعه مداوم روشهاي انجام كار به منظور بهبود و اصلاح مستمر روشهاي كار در حوزه تحت سرپرستي.
 •       مطالعه مداوم كارآيي منابع بيمارستاني ،منابع انساني، منابع مالي ، تجهيزات( با توجه به استانداردهاي بيمارستاني و ارائه راهكارهاي عملي افزايش كارآيي در استفاده از منابع).
 •        تطبيق، ترويج و هماهنگي امور بيمارستان باتوجه به آخرين استانداردهاي تعيين شده براي مراكز آموزشي و درماني و بيمارستانها.
 •         انجام نظارت و رسيدگي به امور اداري، مالي، تغذيه، تأسيسات، انبار و ساير واحدهاي غيردرماني مركز يا بيمارستان.
 •        جمع آوري اطلاعات مربوط به نيازهاي كلي مركز يا بيمارستان از نظر ساختمان، لوازم و تجهيزات، نياز به تعميرات اساسي و يا بازسازي و تهيه گزارشهاي لازم پيرامون اين مسائل و ارائه آن به مسئولين ذيربط.
 •        پيش بيني كليه احتياجات مركز يا بيمارستان اعم از نيروي انساني و منابع ديگر با هماهنگي و همفكري رئيس يا مدير خدمات پرستاري و نهايتاً رئيس مركز يا بيمارستان.
 •        همكاري مستمر با ساير واحدهاي بيمارستان و كارشناسان مربوط از نظر درماني ، آموزشي و اداري، مالي و فني بيمارستان به منظور ارتقاي مستمر كيفيت خدمات بيمارستاني.
 •        تهيه و تنظيم طرحهاي موجود و مربوط به روند خريد، توزيع، نگهداري و استفاده بهينه از منابع موجود.
 •        برنامه ريزي و هماهنگ نمودن امور بيمارستان از نظر عملكرد در مواقع بحران تحت نظر مسئولين ذيربط.
 •        شركت فعال در دوره هاي كارآموزي، مهارتي و آموزشي در جهت ارتقاء معلومات و توانمنديهاي شغلي و بكارگيري نتايج آن در انجام وظايف محوله.
 •        مشاركت در تحقيقات كاربردي در عرصه نظام سلامت در شغل
 •         كنترل و نظارت بر كارهاي عمراني و تعميراتي مركز يا بيمارستان و ارائه پيشنهادها و راهنماييهاي لازم جهت پيشرفت بهينه در اين امور.
 •       
 
     

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 


تصویر

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

سمت

پست الکترونیک

آتوسا آريافر

پرستار

رييس اداره برنامه ريزي ،ارزيابي و بهبود كيفيت

AriafarA2[@]mums.ac.ir

 زهره حسيني

ماما

 كارشناس اداره برنامه ريزي ،ارزيابي و بهبود كيفيت

HoseiniZ4[@]mums.ac.ir 


 شيرين سرافراز

كارشناس بهبودكيفيت واعتباربخشي

 كارشناس اداره برنامه ريزي ،ارزيابي و بهبود كيفيت

SarafrazSH1[@]mums.ac.ir 

 

 

 اكرم نقابي

كارشناس بهبودكيفيت واعتباربخشي 

 كارشناس اداره برنامه ريزي ،ارزيابي و بهبود كيفيت  Neghabia3[@]mums.ac.i

 مرجان شريفي نسب

 پرستار

 كارشناس اداره برنامه ريزي، ارزيابي و بهبود كيفيت  SharifiNM2[@]mums.ac.ir

 مليحه همتي اسمعيلي

پرستار 

 كارشناس اداره برنامه ريزي، ارزيابي و بهبود كيفيت  HematiEM2[@]mums.ac.ir


 سيده نفيسه ارفع شهيدي

كارشناس اداره برنامه ريزي، ارزيابي و بهبود كيفيت 

 كارشناس اداره برنامه ريزي، ارزيابي و بهبود كيفيت  ArfaeN2[@]mums.ac.ir