امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 برای دسترسی به پایگاههای اطلاعاتی خارج از  محیط دانشگاه

ابتدا فایل کانکشن های VPN را دانلود نمایید

و سپس مطابق راهنما ارتباط VPN را برقرار نمایید.

اکنون پس از برقراری ارتباط VPN می توانید از محیطهای خارج از دانشگاه با جستجو در نرم افزار کتابخانه منابع مورد نظر را پیدا نموده و متن کامل پایان نامه ها را مشاهده کرده و همچنین دسترسی به پایگاههای اطلاعاتی میسر می باشد.

 
 

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

راهنماي گام دوم مبارزه با کووید- 19 (کرونا ویروس)
فاصله گذاري اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار در کتابخانه ها

دانلود