بازدید دبیر کمیته علمی کووید 19 کشور

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

بازدید دبیر کمیته علمی کووید 19 کشور از فرآیندهای درمانی بخش های کرونا بیمارستان امام رضا(ع)