امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

معرفی واحد

واحد آموزش سلامت مجتمع آموزشی، پژوهشی و درمانی امام رضا(ع) یکی از واحد های زیر مجموعه مدیریت پرستاری مجتمع می باشد. ماموریت واحد آموزش سلامت، ارتقاء کیفیت ارائه خدمات آموزش و مشاوره به مددجویان مراجعه کننده به مجتمع آموزشی، پژوهشی و درمانی امام رضا(ع) از طریق سیاستگذاری در زمینه آماده سازی زیرساخت ها،  ، هماهنگی بین اعضاء ارائه دهنده خدمات آموزش سلامت در زمینه اجرای آموزش خود مراقبتی به بیمار و خانواده، پشتیبانی، کنترل و نظارت بر انجام آموزش خود مراقبتی به بیمار و خانواده  در این مرکز می باشد.

 

 

اهداف:

  • افزایش رضایتمندی
  • کاهش اضطراب
  • کاهش دوره بستری
  • کاهش موارد مراجعات مکرر
  • بهبود کیفیت زندگی بیمار
  • کاهش بروز عوارض
  • کاهش هزینه های درمان
  • افزایش توانمندی در برنامه های خود مراقبتی
  • افزایش کیفیت خدمات بالینی

 

 

سیاست  و چارچوب:

مدیریت هدفمند آموزش ها  برای بیماران و همراهان در راستای ارائه خدمات پرستاری، تامین نیاز های آموزشی بیماران به منظور ارتقا کیفیت خدمات و تسریع در روند بهبودی و خود مراقبتی، مشارکت در پیشگیری و ارتقاء سلامت در حیطه جامعه