کارگاه های آموزشی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

تاریخ

روز

ساعت

عنوان کارگاه

1398/10/01

يكشنبه

11-15

اينديزاين

1398/10/03

سه شنبه

11-15

اينديزاين

1398/10/05

پنجشنبه

9-12

spss

1398/10/08

يكشنبه

11-15

اينديزاين

1398/10/10

سه شنبه

11-15

اينديزاين

1398/10/17

سه شنبه

11-15

اينديزاين

1398/11/24

پنجشنبه

8-12

Endnote

1398/11/30

چهارشنبه

11-15

اينديزاين