امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

معرفی واحد

بیمارستان امام رضا (ع)، یکی از بزرگترین بیمارستانهای شهر مشهد می باشد، این بیمارستان از سال ۱۳۱۳ تحت نام مریضخانه شاهرضا شروع به فعالیت نمود. در آغاز دارای صد تخت و بخشهای داخلی، جراحی، چشم پزشکی، کودکان، عفونی، زایشگاه، درمانگاه، آزمایشگاه، رادیولوژی، دندانپزشکی و تشریح حیوانات و قسمتهای وابسته بود. تعداد پزشکان در آن سالها ۴۵ نفر بود. یک دندانپزشک، ۶ داروساز، ۱۸ پزشکیار، ۲۷۰ پرستار و ۵ ماما عهده دار وظایف درمانی بیمارستان در آن سالها بوده اند و اکنون با   2000  تخت بیمارستانی در بخش دارویی با 5 نفر داروساز خدمت رسانی به بخش های مختلف بیمارستان را به عهده دارد.

اهداف

 • خرید، نگهداری و توزیع دارو، ملزومات مصرفی و تجهیزات مصرفی بین بخش¬های مختلف بیمارستان.
 • آماده سازی ترکیبات دارویی.
 • قفسه بندی و برچسب زنی کلیه قفسه های دارویی در بیمارستان به منظور بازیابی راحت تر.
 • بازرسی و کنترل کیفی کلیه امور مرتبط با دارو، ملزومات و تجهیزات مصرفی در بخش های مختلف بیمارستان برای حصول اطمینان از رعایت ترکیبات ولوازم پزشکی، دسترسی راحت، نگهداری صحیح، تاریخ انقضاء و ... .
 • نگهداری و ذخیره به روز و کافی دارو، ملزومات و تجهیزات مصرفی به ویژه داروهای اورژانسی و ... .
 • توزیع اقلام دارو و ملزومات  بخصوص داروهای مخدر و حفظ مستندات مربوطه.
 • جمع آوری و نگهداری و کنترل اطلاعات مربوط به داروها به صورت فیزیکی و رایانه ای، تجهیزات و ملزومات مصرفی در ابعاد مختلف علمی، کیفی، کمّی، و اقتصادی و ارائه این اطلاعات به کادر پزشکی و پرستاری.
 • مشارکت در تدوین و رعایت فهرست دارویی و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی بیمارستان در امر تأمین و توزیع.
 • برنامه ریزی، سازماندهی و هدایت سیاست ها و دستورالعمل های مرتبط با بخش خدمات دارویی مطابق با سیاست های کلی وضع شده حوزه های نظارتی همچون معاونت های مرتبط دانشگاه و مدیریت بیمارستان.
 • رسیدگی به مشکلات مربوط به تجویز و استفاده از دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی در بیمارستان و ارائه آموزش های لازم .
 • همکاری با کادر پزشکی در زمینه پایش و ارزیابی اثربخشی دارو در درمان و کارایی تجهیزات مصرفی.
 • مشارکت در تحقیقات پزشکی و دارویی در حال انجام در بیمارستان.
 • ارائه پیشنهادات و برنامه های تخصصی در زمینه های اقتصادی خرید، نگهداری و توزیع دارو، ملزومات و تجهیزات مصرفی در همراهی با مدیریت بیمارستان و حوزه نظارتی .
 • حصول اطمینان از رعایت اصول علمی در حفظ کیفیت دارو، ملزومات و تجهیزات مصرفی در انبارهای مربوطه.
 • ارائه گزارشات ادواری در زمینه های مختلف از جمله پیشرفت کاری، امور اقتصادی، موجودی انبارها و ... به مدیریت بیمارستان و حوزه نظارتی .
 • اجرای مصوبات و دستورالعمل های کمیته دارو ودرمان بیمارستان و حوزه نظارتی
 • تشکیل و حفظ بایگانی منظم فیزیکی و رایانه ای از پرونده های دارویی و ملزومات  بیماران و نیز مستندات مالی مربوطه.
 • تهیه فارماکوپه اصلی بخش ها به تفکیک و کل بیمارستان مطابق نظر کمیته دارو و درمان و حوزه نظارتی .
 • از مهم ترین وظایف این بخش، تضمین درستی اجرای کلیه اقدامات و فرایند های مربوط به دارو و ملزومات مرتبط است که جهت درمان و التیام بیماران در بیمارستان بکار برده می شود.

سیاست  و چارچوب

مدیریت هدفمند آموزش ها  برای بیماران و همراهان در راستای ارائه خدمات پرستاری، تامین نیاز های آموزشی بیماران به منظور ارتقا کیفیت خدمات و تسریع در روند بهبودی و خود مراقبتی، مشارکت در پیشگیری و ارتقاء سلامت در حیطه جامعه