امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

معرفی واحد

دبیرخانه واحد سازماني مشخصي است كه اداره امور دفتري سازمان را بر اساس روش‌هاي تدوين شده و معين عهده دار گرديده و گردش مكاتبات و مراسلات اداري را انجام مي‌دهد و مراقبت و نظارت بر حسن جريان گردش نامه‌هاي وارده و صادره را در داخل و خارج سازمان تقبل مي‌نمايد.

دبيرخانه و دفاتر مديريتها به عنوان واحدهای مسئول امور دفتری انجام وظيفه می نمايند و در واقع مرکز کنترل و هماهنگ کننده سيستم امور دفتری و گردش نامه های اداری می باشد.

 

بایگانی عبارتست از فن اداره ، نظارت و حفاظت اسناد و مدارك سازمان به منظور نگهداري و مراجعه  همچنين فن طبقه بندي ، ‌تنظيم و نگاهداري و حفاظت اسناد و مدارك است  بر طبق روشي معين به نحوي كه در اسرع وقت و با كمال سهولت و با صرف حداقل هزينه ، نيروي انساني و وقت ، بتوان  به آن اسناد دست يافت .

كليه سياستها ، خط مشي ها ، روش ها و رويه ها ، به طريقي در بايگاني انعكاس مي يابند و به عنوان  منابع اطلاعاتي در آن جا  حفظ مي شوند تا در مواقع  نياز مورد استفاده قرار گيرند.