امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
     
 

 

 
     
 
         
         
         
 
     

 

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 

       
     
 

قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص

 
 
 
 

شیوه نامه کاهش ساعت کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص

 
 
 
  بخشنامه كاهش ساعات كاري بانوان شاغل داراي شرايط خاص  
 
 
  فرم درخواست کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص  
 
 
  بخشنامه كاهش ساعات كاري بانوان شاغل داراي شرايط خاص (جدید)  
     

 

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 

                 
   

 

   

 

 

   
 

 آيین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه

 

 

 آیین نامه اجرائی رسیدگی به تخلفات

 
 
   
 

آیین نامه سختی کار

 

 

 آیین نامه کمک هزینه عائله مندی زنان سرپرست خانوار

 
 
   
  آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور    آیین نامه نوبت کاری  
 
   
  آئين نامه غير هيئت علمي    برقراری مزایای ایثارگری پرسنل مشمول قانون کار دانشگاه  
 
   
  تاریخ برقراری مزایای خدمت در جبهه    خدمت داوطلبانه جبهه  
 
   
  نحوه برقراری عائله مندی اولادزایش ، تداوم ، قطع    دستورالعمل اجرایی تبدیل وضع کارمندان پیمانی به رسمی آزمایشی  
 
   
  دستورالعمل اجرایی تبدیل وضع کارمندان رسمی آزمایشی به رسمی       دستورالعمل احتساب افزایش مدت خدمت کار با اشعه سازمان انرژي اتمی  
 
   
  دستورالعمل اجرایی مأموریت آموزشی    دستورالعمل بازخرید مرخصی  
 
   
   دستورالعمل تعیین گروه پرتوکاري و درصد فوق العاده کار با اشعه      دستورالعمل مرخصی های استحقاقی، استعلاجی و مراقبت، شیردهی و بدون حقوق  
 
   
     دستورالعمل مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمان    دستورالعمل شماره 15 حق لباس  
 
   
     قانون حفاظت در برابر اشعه      قانون ارتقاء بهره وری  
 
   
     کمک هزینه عائله مندی کارکنان زن مشمول قرارداد تبصره 4 ماده 2    کمک هزینه نگهداری از همسر و فرزند معلول  
 
   
     کسر ساعت موظف کاری جانبازان      مجموعه قوانین مرتبط با مرخصی ها  
 
   
     مزایای خدمت در جبهه  
 
 ماموريت آموزشي ايثارگران  
 
   
     مقررات کمک هزینه فوت و ازدواج  
 
  کاهش ساعت کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص  

 

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
     
 

 

 
     
 
     
   معاونت توسعه و مدیریت منابع مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی امام رضا(ع) درکنار سایر معاونت ها و طبق چارت سازمانی این مرکز اهداف کلی زیر را در برنامه خود دنبال می کند:  
     
     
  نظارت بر طراحی، توسعه ، استقرار و بروز آوری نظام مدیریت استراتژیک مرکز  
 
 
  نظارت بر طراحی، توسعه ، استقرار و بروز آوری نظام برنامه ریزی و عملیاتی و کنترل این برنامه ها در مرکز  
 
 
  نظارت و هماهنگی بر طراحی، توسعه و اشاعه سیاست های خرد و کلان و عناصر کلیدی طرح های راهبردی بیمارستان  
 
 
  نظارت و برنامه ریزی جهت طراحی، توسعه، استقرار و بروزآوری نظام جامع ارزیابی عملکرد  
 
 
  برنامه ریزی و نظارت بر فعالیت ها و هماهنگی های لازم و مدیریت و کنترل اجرا و پیاده سازی نظام ارزیابی عملکرد و سایر مدل های تعالی سازمانی  
 
 
  نظارت و برنامه ریزی جهت تدوین، طراحی و استقرار سیستم آموزشی مدیران و کارکنان  
 
 
 
برنامه ريزي و طراحي اجراي پروژه هاي بهبودبراساس مدل هاي تعالي سازماني
 
     
 
     

دد