شروع به كار واحد سنجش تراکم استخوان و سونوگرافی

به منظورخدمات رسانی بهتر به مراجعین سرپائی و جلوگیری از ارجاع بیماران به مراکز خصوصی واحد رادیولوژی بیمارستان امام رضا (ع) در غالب بخش خصوصی و به صورت دیجیتالی با تعرفه دولتی و ارائه فیلم به بیمار فعالیت خود را همراه با واحد سنجش تراکم استخوان و سونوگرافی آغازکرد.