نوشته شده توسط محسن فراهی بازدید: 495

حرکت از کارگزيني به سمت مديريت منابع انساني در بيمارستان امام رضا (ع)

 بيمارستان امام رضا(ع) از جمله معدود بيمارستان هايي است که به جاي واحد کارگزيني امورات پرسنلي را در قالب اداره منابع انساني دنبال مي کند. اين اداره داراي واحدهاي شامل امور اداري کارکنان، برنامه ريزي و نگهداشت منابع انساني، آموزش و توسعه کارکنان، بهداشت حرفه اي و طب کار و دبيرخانه و بايگاني اداري مي باشد. اين اصلاحات چهره منابع انساني را در بيمارستان دگرگون کرده است. براي آشنايي بيشتر با ابعاد اين اصلاحات با آقاي دکتر مهدي يوسفي دبير کميته اصلاح ساختار اقتصادي مديريتي بيمارستان مصاحبه اي ترتيب داده ايم.

 

 

 جناب آقای دکتر یوسفی هدف اصلي اين اصلاحات ساختاري و فرآيندي چه بوده است؟

از نظر ما و البته بر اساس تئوري هاي مرتبط، مديريت منابع انساني معطوف به سياست ها، اقدامات و سيستم هايي است که رفتار و طرز فکر و عملکرد کارکنان را تحت تاثير قرار مي دهد. اين حوزه بايد مسائل اداري، برنامه ريزي، نگهداشت، آموزش، توسعه و حتي سلامت کارکنان را توليت کند و بررسي هاي ما نشان داد که ساختار سنتي کارگزيني قابليت تحقق اهداف مرتبط با اين مسائل را ندارد. البته ذکر اين نکته اهميت دارد که اين اصلاحات قسمتي از اصلاحات ساختاري جامع در بيمارستان امام رضا(ع) مي باشد که تقريبا مستقر شده است.

مهمترين وظايف و چشم اندازي که براي واحدهاي زير مجموعه اداره منابع انساني در نظر گرفته شده است شامل چه مواردي است؟

همانطور که شما اشاره کرديد اداره منابع انساني در ساختار اصلاح شده داراي واحدهاي امور اداري کارکنان، واحد برنامه ريزي و نگهداشت منابع انساني ، واحد آموزش و توسعه کارکنان، واحد بهداشت حرفه اي و طب کار و واحد دبيرخانه و بايگاني اداري مي باشد.

در خصوص واحد امور اداري کارکنان انجام کارهاي اداري کارکنان به صورت منظم، سريع و با حداکثر استفاده از ابزارهاي الکتنرونيکي براي کارهش مراجعه حضوري ايشان مهمترين اهداف مورد انتظار بوده است.

در واحد برنامه ريزي و نگهداشت منابع انساني طراحي و استقرار نظام مديريت مبتني بر عملکرد در واحد هاي مختلف و ايجاد شواهد کافي براي برنامه ريزي و توزيع نيرو و همچنين مباحث مرتبط با رفاه کارکنان مهمترين وظايف مورد انتظار است.

در واحد آموزش و توسعه کارکنان طراحي و اسقرار سامانه مديريت آموزشي کارکنان و ايجاد نظام چرخش شغلي براي تحقق اهداف غني سازي و گسترش مهارت هاي شغلي کارکنان  مهمترين اهداف مورد انتظار بوده است.

در واحد بهداشت حرفه اي و طب کار نيز توجه به مسائل ارگونومي کارکنان و بهبود محيط کار ايشان و تشکيل پرونده سلامت براي تمامي کارکنان و البته انجام معاينات دوره از مهمترين اهداف ايجاد واحد بوده است.

مديريت اتوماسيون اداري و نظم در بايگاني اداري از جمله اهداف واحد دبيرخانه و بايگاني اداري مي باشد. 

اين تغييرات با چه فرآيندي در بيمارستان طراحي و مستقر شده است؟

مدل هاي زيادي براي تغيير وجود دارد مدل مورد استفاده در بيمارستان امام رضا ابتدا به صورت بومي طراحي شد البته اين مدل روح کلي مدل لوين را دارا مي باشد. مراحل روش شناسی فرآیند تغییر در مرکز آموزشي، پژوهشي و درماني امام رضا(ع) شامل حمایت طلبی و ایجاد تعهد برای تغییر در سطح مدیران ارشد ، مطالعه و برنامه ریزی برای تغییر ، حمایت طلبی برای پیاده سازی تغییر در سطح مدیران ارشد ، اجرای تغییر و پايش تغییر بوده است.

در مرحله حمايت طلبي معاون محترم توسعه مديريت و منابع دانشگاه جناب اقاي دکتر بحريني خيلي حمايت کردند. در سطح بيمارستان نيز رياست محترم مرکز جناب اقاي دکتر بهرامي همواره حمايت کردند.

 

حمايت هاي معاون محترم توسعه مديريت و منابع بيمارستان جناب اقاي دکتر خورسند نيز بسيار کمک کننده و راه گشا بود. در خصوص استقرار اين اصلاحات در حوزه منابع انساني بايد به صورت ويژه از اقدامات و فعاليت هاي رئيس محترم اداره منابع انساني جناب اقاي مجدي و ساير همکاران و مسئولين واحدهاي زير مجموعه اداره جناب آقاي اسلامي، سرکار خانم غياثي، سرکار خانم دکتر افشاري صالح نام برد که از ايشان تقدير مي گردد.

 

 

 

 

 

 بيمارستان امام رضا(ع) از جمله معدود بيمارستان هايي است که به جاي واحد کارگزيني امورات پرسنلي را در قالب اداره منابع انساني دنبال مي کند. اين اداره داراي واحدهاي شامل امور اداري کارکنان، برنامه ريزي و نگهداشت منابع انساني، آموزش و توسعه کارکنان، بهداشت حرفه اي و طب کار و دبيرخانه و بايگاني اداري مي باشد. اين اصلاحات چهره منابع انساني را در بيمارستان دگرگون کرده است. براي آشنايي بيشتر با ابعاد اين اصلاحات با آقاي دکتر مهدي يوسفي دبير کميته اصلاح ساختار اقتصادي مديريتي بيمارستان مصاحبه اي ترتيب داده ايم.

 

 

 جناب آقای دکتر یوسفی هدف اصلي اين اصلاحات ساختاري و فرآيندي چه بوده است؟

از نظر ما و البته بر اساس تئوري هاي مرتبط، مديريت منابع انساني معطوف به سياست ها، اقدامات و سيستم هايي است که رفتار و طرز فکر و عملکرد کارکنان را تحت تاثير قرار مي دهد. اين حوزه بايد مسائل اداري، برنامه ريزي، نگهداشت، آموزش، توسعه و حتي سلامت کارکنان را توليت کند و بررسي هاي ما نشان داد که ساختار سنتي کارگزيني قابليت تحقق اهداف مرتبط با اين مسائل را ندارد. البته ذکر اين نکته اهميت دارد که اين اصلاحات قسمتي از اصلاحات ساختاري جامع در بيمارستان امام رضا(ع) مي باشد که تقريبا مستقر شده است.

مهمترين وظايف و چشم اندازي که براي واحدهاي زير مجموعه اداره منابع انساني در نظر گرفته شده است شامل چه مواردي است؟

همانطور که شما اشاره کرديد اداره منابع انساني در ساختار اصلاح شده داراي واحدهاي امور اداري کارکنان، واحد برنامه ريزي و نگهداشت منابع انساني ، واحد آموزش و توسعه کارکنان، واحد بهداشت حرفه اي و طب کار و واحد دبيرخانه و بايگاني اداري مي باشد.

در خصوص واحد امور اداري کارکنان انجام کارهاي اداري کارکنان به صورت منظم، سريع و با حداکثر استفاده از ابزارهاي الکتنرونيکي براي کارهش مراجعه حضوري ايشان مهمترين اهداف مورد انتظار بوده است.

در واحد برنامه ريزي و نگهداشت منابع انساني طراحي و استقرار نظام مديريت مبتني بر عملکرد در واحد هاي مختلف و ايجاد شواهد کافي براي برنامه ريزي و توزيع نيرو و همچنين مباحث مرتبط با رفاه کارکنان مهمترين وظايف مورد انتظار است.

در واحد آموزش و توسعه کارکنان طراحي و اسقرار سامانه مديريت آموزشي کارکنان و ايجاد نظام چرخش شغلي براي تحقق اهداف غني سازي و گسترش مهارت هاي شغلي کارکنان  مهمترين اهداف مورد انتظار بوده است.

در واحد بهداشت حرفه اي و طب کار نيز توجه به مسائل ارگونومي کارکنان و بهبود محيط کار ايشان و تشکيل پرونده سلامت براي تمامي کارکنان و البته انجام معاينات دوره از مهمترين اهداف ايجاد واحد بوده است.

مديريت اتوماسيون اداري و نظم در بايگاني اداري از جمله اهداف واحد دبيرخانه و بايگاني اداري مي باشد. 

اين تغييرات با چه فرآيندي در بيمارستان طراحي و مستقر شده است؟

مدل هاي زيادي براي تغيير وجود دارد مدل مورد استفاده در بيمارستان امام رضا ابتدا به صورت بومي طراحي شد البته اين مدل روح کلي مدل لوين را دارا مي باشد. مراحل روش شناسی فرآیند تغییر در مرکز آموزشي، پژوهشي و درماني امام رضا(ع) شامل حمایت طلبی و ایجاد تعهد برای تغییر در سطح مدیران ارشد ، مطالعه و برنامه ریزی برای تغییر ، حمایت طلبی برای پیاده سازی تغییر در سطح مدیران ارشد ، اجرای تغییر و پايش تغییر بوده است.

در مرحله حمايت طلبي معاون محترم توسعه مديريت و منابع دانشگاه جناب اقاي دکتر بحريني خيلي حمايت کردند. در سطح بيمارستان نيز رياست محترم مرکز جناب اقاي دکتر بهرامي همواره حمايت کردند.

 

حمايت هاي معاون محترم توسعه مديريت و منابع بيمارستان جناب اقاي دکتر خورسند نيز بسيار کمک کننده و راه گشا بود. در خصوص استقرار اين اصلاحات در حوزه منابع انساني بايد به صورت ويژه از اقدامات و فعاليت هاي رئيس محترم اداره منابع انساني جناب اقاي مجدي و ساير همکاران و مسئولين واحدهاي زير مجموعه اداره جناب آقاي اسلامي، سرکار خانم غياثي، سرکار خانم دکتر افشاري صالح نام برد که از ايشان تقدير مي گردد.