دکتر علیرضا عبداللهی مقدم

     
 

 

 
     
 
     
     
  سوابق شغلی مدیر معاونت آموزش و پژوهش:
 
     
فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی مشهد  
 
 
از سال 70 تا 73 سرپرست و رئیس شبکه بهداشت و درمان دانشکده علوم پزشکی سبزوار  
 
 

از سال 73 تا 76 – دستیاری قلب – دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 
 
 
از سال 78 تا 80 رئیس بخش قلب بیمارستان هاشمی نژاد  
 
 
از سال 81 تا 84 معاون اموزشی بیمارستان امام رضا  
 
 
از سال 94 تا 96 رئیس بخش قلب بیمارستان امام رضا  
 
 
از سال 94 تا کنون معاون آموزشی بیمارستان امام رضا
 
     
 
     

دد