مددکاري بيمارستان امام رضا

منتشر شده در 18 بهمن 1391

 

 
معرفی
 
واحد مددكاري بيمارستان امام رضا ( ع ) اولين واحد حرفه اي و تخصصي دانشگاه علوم
 
پزشكي مشهد است كه از سال 1370 تاسيس شده ودر حال حاضر به صورت شبانه روزي در
 
جهت ارائه خدمت به بيماران نيازمند فعال است .
 
پيشينه حرفه مقدس مددكاري اجتماعي حكايت از آن دارد كه از زمان تشكيل جامعه بشري
 
همواره نيك انديشاني بصورت غير حرفه اي وبراساس باورهاي ديني ومذهبي سعي در رفع
 
نيازهاي ايتام و سالمندان واز كار افتادگان و بيماران داشته اند .
چشم انداز و اهداف


هدف كلي :

حفظ سلامت اقشار آسيب پذير جامعه وبازگرداندن آنان به اجتماع.

اهداف جزئي مددكاري:

1 - شناسايي خيرين در حوزه بهداشت ودرمان جهت رفع نيازمنديهاي بيماران

2- شناسايي مراكز حمايتي دولتي و غير دولتي