رياست و مسولين واحد هاي بيمارستان امام رضا (ع)

منتشر شده در 28 آذر 1397

 

ریاست بخش ها

 

نام و نام خانوادگی سمت ایمیل
       
دکتر محمدرضا کرامتی
رئیس بخش آزمایشگاه مرکزی
KeramatiMR[@]mums.ac.ir

دکتر آناهیتا علیزاده
رئیس بخش و آزمایشگاه سم شناسی
AlizadehAn[@]mums.ac.ir

دكتر محمدحلاج مقدم
رئیس بخش ارتوپدی HallajM[@]mums.ac.ir

دکتر حمیدرضا بهرامی
رئیس بخش مرکزطب سوزنی
BahramiHR[@]mums.ac.ir

  دكتر حسن بیرجندی
رئیس بخش اطفال AelamiMH[@]mums.ac.ir

دكتر محمد حسن اعلمی رئیس بخش اورژانس اطفال AelamiMH[@]mums.ac.ir

دكتر دارابی رئیس بخش اورولوژی DarabiMMR[@]mums.ac.ir

دكتر فرزانه شريفي پور رئیس بخش نفرولوژی SharifipourF[@]mums.ac.ir

دكتر قاسم سلطانی رئیس بخش بیهوشی
SoltaniGh[@]mums.ac.ir

دكتر سکینه عموئیان رئیس بخش پاتولوژی AmouianS[@]mums.ac.ir

دكترمسعود ملکی رئیس بخش پوست MalekiM[@]mums.ac.ir

دكتر محسن علی اکبریان رئیس بخش جراحی
AliakbarianM[@]mums.ac.ir

دكتر ابوالقاسم اللهیاری رئیس دپارتمان داخلی
AllahyariA[@]mums.ac.ir

دكتر ابوالقاسم اللهیاری رئیس بخش داخلی هماتولوژی-انکولوژی AllahyariA[@]mums.ac.ir

دكتر رهام سالک رئیس بخش رادیوتراپی SalekR[@]mums.ac.ir

دكتر مسعود پزشکی راد رئیس بخش رادیولوژی PezeshkiradM[@]mums.ac.ir

دكتر مرضیه لطفعلی زاده رئیس بخش زنان و مامایی
LotfalizadeM[@]mums.ac.ir

دکتر امید یازرلو
رئیس بخش سوختگی
YazarlouOM[@]mums.ac.ir

دكتر محسن ابراهيمي رئیس بخش طب اورژانس
EbrahimiMN[@]mums.ac.ir

دكتر امین اظهری
رئیس بخش طب فیزیکی
AzhariA[@]mums.ac.ir

دكتر امين بجدي رئیس بخش عفونی
BojdyA[@]mums.ac.ir

دكتر محمد عباسي تشنيزي رئیس بخش قلب باز
AbbasiM[@]mums.ac.ir

دکتر محمود ابراهیمی رئیس بخش آنژیوگرافی EbrahimiMH[@]mums.ac.ir

دکتر آرش قلوبی
رئیس بخش قلب و عروق
TayyebiM[@]mums.ac.ir

دکتر نوید نوری زاده رئیس بخش گوش،حلق وبینی NourizadehN[@]mums.ac.ir

دكتر سعيد عامل جامه دار  رئیس بخش میکروب شناسی AmelJS[@]mums.ac.ir

دکتر لعیا افشاری صالح رئیس بخش طب کار AfshariSl[@]mums.ac.ir 

دکتر پروین لایق
رئیس بخش غدد
LayeghPa[@]mums.ac.ir 

دکتر سیده زهرا میرفیضی رئیس بخش روماتولوژی
MirfeiziZ[@]mums.ac.ir 

دکتر آزیتا گنجی رئیس بخش گوارش
 GanjiA[@]mums.ac.ir
دکتر فریبرز رضایی طلب رئیس بخش علوم اعصاب بالینی  RezaeiTalabF[@]mums.ac.ir
دکتر حمید زمانی مقدم دولو رئیس بخش اورژانس عدالتیان ZamaniMH[@]mums.ac.ir
 

ریاست واحدهای اداری و پشتیبانی

 

نام و نام خانوادگی سمت ایمیل
       
دکترمهدی یوسفی
سرپرست مدیریت خدمات حرفه ای و پشتیبانی yousefimh[@]mums.ac.ir

محسن گچ پزان
مدير خدمات پرستاري GachpazanM1[@]mums.ac.ir

آتوسا آریافر رئیس اداره برنامه ریزی،ارزیابی و بهبود کیفیت
AriafarA2[@]mums.ac.ir

سعید مجدی
رئیس اداره منابع انسانی MajdiS1[@]mums.ac.ir

میترا محصولی
رئیس اداره مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت
MahsouliM1[@]mums.ac.ir
 

مسئولین واحدهای اداری

 

نام و نام خانوادگی سمت ایمیل
       
فاطمه عبدی
مسئول پذیرش و مدارک پزشکی
Abdif2[@]mums.ac.ir

میترا محصولی
مسئول آمار و سیستم اطلاعات بیمارستانی
Mahsoulim1[@]mums.ac.ir

مهندس هامون نجاران
مسئول فناوری اطلاعات
NajaranH2[@]mums.ac.ir

سید حمید طباطبایی
مسئول روابط عمومي TabatabaeiH1[@]mums.ac.ir

صادق امین محبوب مسئول حسابداري AminMS1[@]mums.ac.ir

  مرضیه احمدی
مسئول حسابداري درآمد AhmadiM12[@]mums.ac.ir

محمد اسلامی
مسئول واحدامور اداری و رفاه کارکنان EslamiM1[@]mums.ac.ir

طیبه اسماعیل زاده مسئول دبیرخانه و بايگاني EsmaeilzadehT1[@]mums.ac.ir

   غلامرضا عباسی  مسئول مددکاری AbbasiGh1[@]mums.ac.ir

حسن مسعود زاده
ناظم فني آزمايشگاه Masoudzadeh1[@]mums.ac.ir

 مهندس محمدعلي نجاري مسئول تلفنخانه NajjariMA1[@]mums.ac.ir

مهندس محمدعلي نجاري مسئول خدمات عمومي NajjariMA1[@]mums.ac.ir

کاظم نظری
مسئول اموال
NazariK1[@]mums.ac.ir

مجید حسین زاده مسئول انتظامات
HoseinzadehNM1[@]mums.ac.ir

غلامرضا بهرامی
مسئول طبخ و توزیع غذا BahramiR1[@]mums.ac.ir

مهندس محمد علی نجاری
مسئول نقلیه
MeymandiMH1[@]mums.ac.ir

  سیدجاهد رئیسی
مسئول تدارکات RaeesiJ1[@]mums.ac.ir

سیدروح الله زرقانی مسئول انبارها
ZarghaniR2[@]mums.ac.ir

مهندس محمدعلي نجاري مسئول باغبانی و فضای سبز NajjariMA1[@]mums.ac.ir

  مسئول تربیت بدنی KhaliliA1[@]mums.ac.ir

مهندس محمدرضا ناصری مسئول تاسیسات و ساختمان
Naserimr2[@]mums.ac.ir

شبنم تولايي

مسئول بهداشت محیط
Tavallaeish2[@]mums.ac.ir

  مسئول توزیع دارو و لوازم پزشکی
mums.ac.ir[@]

  مسئول لنژری و حیاط خانه
mums.ac.ir[@]
 

مسئولین واحدهای پاراکلینیک

 

نام و نام خانوادگی سمت ایمیل
       
دکتر شکوه السادات حامدی مسئول فني داروخانه HamediSH1[@]mums.ac.ir

مهرداد الهامي مسئول راديولوژي
ElhamiM1[@]mums.ac.ir

  سیدامیر میرباقری
مسئول تجهیزات پزشکی MirbagheriA1[@]mums.ac.ir

کاظم شعبانی
مسئول درمانگاه
ShabaniK1[@]mums.ac.ir