هیئت امنا

منتشر شده در 24 تیر 1396

اعضای هیئت امنا

 

نام و نام خانوادگی سمت ایمیل
       
دکتر 
رییس دانشگاه و رييس هيات امنا mums.ac.ir[@]

دکتر عبدالله بهرامی
مدير عامل بيمارستان و دبیر هيات امنا  mums.ac.ir[@]

مهندس محمدرضا توکلی زاده
عضو هيات امنا 
mums.ac.ir[@]

دکتر خلیل الله کاظمی
عضو هيات امنا mums.ac.ir[@]

دکتر مسیح نقیبی
عضو هيات امنا mums.ac.ir[@]

دکتر محسن حاجی زاده صفار
عضو هيات امنا mums.ac.ir[@]

دکتر علی اکبر شمسیان
عضو هيات امنا mums.ac.ir[@]

دکترعلی خورسند وکیل زاده
عضو هيات امنا mums.ac.ir[@]

جواد باغستانی
كارشناس مسئول دبيرخانه هيات امنا mums.ac.ir[@]

آیین نامه هیئت امنا

     
   
     
 

 
  مقدمه :در راستای اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی  قانون اداره هیئت امنایی بیمارستان های تابعه دانشگاه های علوم پزشکی ، یکی از راهکارهاي ، دستیابی به بهینه سازی خدمات بهداشتی درمانی می باشد لذا این فرآیند به منظور بهبود نحوه ارائه  خدمات و کسب رضایتمندی مراجعین و ذینفعان ، ترویج فرهنگ تعاون ، فراهم سازی زمینه اشتغال و استفاده بهینه از سرمایه های ملی اجرایی گردیده است . به همین منظور وزارت بهداشت ، درمان ، آموزش پزشکی به استناد ماده 88 قانون برنامه چهارم و آئین  نامه اجرایی بند ( 24 ) ماده واحده قانون بودجه  سال 1388 کل کشور تصدی مدیریت  واحد های درمانی بصورت هیئت امنائی را جهت دستیابی به اهداف ازپیش تعیین شده توصیه نمود .در همین  راستا پیرو نامه شماره 82179/ص مورخه 13/8/1388 معاون  محترم  سلامت وزارت بهداشت بیمارستان امام رضا (ع) مشهد مقدس در فهرست  قطعی بیمارستانهای هیئت امنایی کشور قرار گرفت .با عنایت به اهداف و وظایف مصرحه در قوانین مستفاد مذکور ( پیوست یک ) و مقررات موضوعه کشوری آئین نامه  داخلی هیئت امناء بیمارستان امام رضا (ع)  با ترکیب افراد  ( پیوست 2 )  در دومین  جلسه هیئت به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت.  
 
 
 

فصل اول  - چگونگی تشکیل جلسات و رسمیت  آنها :

1-جلسات هیئت امنا هر ماه یک بار تشکیل میشود.

2-جلسات فوق العاده با پیشنهاد مدیرعامل  و یا با درخواست حداقل یک سوم اعضاء و تائید ریاست دانشگاه  تشکیل  خواهد شد.

3-جلسات هیئت با حضور رئیس و دبیر و حداقل دو سوم  اعضاء اصلی رسمیت می یابد (بدیهی است حضور نماینده اعضاء،فاقد اعتبار خواهد بود)

تبصره 1: پیگیری امور داخلی هیئت ، تنظیم  دعوتنامه ها ، ابلاغ  مصوبات ، ارجاعات واعلام وصول پیشنهادات و درخواستها بعهده دبیر و از طریق دبیرخانه  هیئت انجام خواهد شد .

تبصره 2 : با تشخیص و تصویب  هیئت  میتوان از افراد خبره  و مؤثر در جلسات استفاده کرد.

تبصره 3 :  حسب تشخیص و صلاحدید  ، مدیرعامل هیئت امنا میتواند  نسبت به تشکیل کار گروههای تخصصی مرتبط با اهداف هیئت اقدام نماید . نظرات کارشناسی کار گروهها با صلاحدید  مدیرعامل در جلسات رسمی هیئت امنا قابل طرح خواهند بود.

4- تصمیمات هیئت با رای اکثریت مطلق ( نصف بعلاوه یک ) اعضاء حاضر در جلسه  معتبر است .

5-مصوبات هیئت در حدود اختیارات  قانونی مربوط قابل اجرا خواهد بود.

6-دعوتنامه جلسه بایستی همراه با دستور جلسه حداقل یک هفته قبل بصورت کتبی به اعضاء ابلاغ  شود.

تبصره : دعوت نامه  تشکیل جلسات فوق العاده حداقل 48 ساعت قبل باید بصورت  تلفنی یا فاکس به آگاهی اعضاء برسد.

7-دستور جلسات بعدی حسب موارد مطروحه  در جلسه قبل و یا پیشنهاد اعضاء و موافقت 3/2 آنها توسط دبیرخانه  به آگاهی هیئت خواهد رسید.

 
 
 
 

فصل دوم : گردش کار

1-درخواستها یا پیشنهادات حسب موافقت اعضاء  به 2 گروه  فوری و عادی تقسیم میشوند بدیهی است نتایج بررسی و اقدام موارد فوری حداکثر به مدت یک هفته و موارد عادی حداکثر یک ماه باید به آگاهی  هیأت امناء  برسد.

2-هیئت امناء میتواند  حسب ضرورت موارد پیشنهادی و مطروحه در جلسات  را جهت کارشناسی و اقدام لازم به یک یا چند نفر از اعضاء رسمی هیئت تفویض نماید و تصميمات اين گروه بعد از تاييد رياست هيئت امناء به منزله تصميمات هيئت امناء بوده و نتایج این اقدامات باید در اولین جلسه بعدی به اطلاع کلیه  اعضاء رسانده  شود.

 
 
 
 

فصل سوم : پیگیری  و نظارت بر اجرای مصوبات:

آخر هر جلسه  مصوبات آن جلسه  به امضاء حاضرین رسیده جهت اقدام به مدیرعامل ابلاغ میشود.

تبصره : کلیه مصوبات امضاء شده با حضور رئیس هیئت و نیز مصوبات تبصره 1 ( فوق الاشاره ) به منزله ، ابلاغ رئیس دانشگاه ( تبصره 9 بند 2 آئین نامه  اجرائی بیمارستانهای هیئت امنایی ) تلقی میگردد.

این آیین نامه در 3  فصل و  9  بند و 5  تبصره در جلسه دوم مورخه 5/9/88 به  تائید  هیئت امناء  رسید.
 
 
 
 


پیوست 1 :

وظایف واختیارات و نحوه تشکیل هیئت های امناء دانشگاه ها ، مستخرجه  از ماده 7 قانون هیئت های امناء دانشگاه ها ، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی

ماده 7- وظایف و اختیارات هیأت امناء

الف-تصویب آیین نامه داخلی

ب-تصویب سازمان اداری موسسه براساس ضوابطی که  به پیشنهاد وزارتخانه های مربوط با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب شورای عالی انقلاب  فرهنگی خواهد رسید .

ج-بررسی و تصویب بودجه موسسه  که از طرف رئیس موسسه  پیشنهاد میشود 

د-تصویب بودجه تفصیلی موسسه

ه-تصویب حسابها و ترازنامه سالانه موسسه

و-تصویب نحوه  وصول درآمد های اختصاصی و مصرف آن

ز-تعیین حسابرس  و خزانه دار برای موسسه

ح-کوشش  برای جلب کمکهای بخش خصوصی و عوائد محلی اعم از نقدی ، تجهیزاتی ساختمانی با رعایت ضوابط  مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی

ط -تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی که بر حسب مورد  پس از تایید وزارتخانه مربوط قابل اجرا می باشد .

ی-پیشنهاد فوق العاده های اعضاء هیأت علمی و غیر هیأت علمی ( کارشناسان و تکنسین ها ) که بر حسب مورد  پس از تایید وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و یا بهداشت ، درمان  و آموزش پزشکی قابل اجرا میباشد .

ک-تعیین نحوه  اداره واحدهای تولیدی، خدماتی ، کارگاهی و بهداشت و درمانی موسسه چهار چوب ضوابطی که به تصویب هیأت وزیران  خواهد رسید .

ل-تعیین میزان  پرداخت  حق التحقیق ، حق التدریس ، حق الزحمه  ، حق التألیف و نظایر آن

م-بررسی گزارش موسسه که از طرف رئیس موسسه  ارائه  میشود .

ن-تصویب مقررات استخدامی  اعضاء هیأت علمی  موسسه  که به منظور هماهنگی پس از تایید وزارتخانه  مربوط قابل اجرا خواهد بود .

 
 
 
 

پیوست 2 :

ترکیب هیئت امناء : منطبق با مصوبه ماده 2 آیین نامه اجرایی بیمارستانهای هیئت امنایی شامل :

1-رئیس دانشگاه  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی خراسان رضوی ( رئیس هیئت امنا )

2-رئیس بیمارستان و مدیرعامل ( دبیر هیئت امنا )

3-مدیر بیمارستان

4-معاون برنامه ریزی یا عمرانی استاندار به انتخاب استاندار

5-نماینده روسای بخشهای بالینی بیمارستان به انتخاب رؤسای بخشهای مذکور

6-شهردار شهر و در تهران شهردار منطقه مربوط

7-نماینده مجمع خیرین سلامت

8-مدیر درمان سازمان تامین اجتماعی استان

9- مدیرکل سازمان بیمه خدمات درمانی استان

تبصره 1 : یک  نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در استان خراسان رضوی ( در صورت تمایل ) به عنوان ناظر در جلسات هیئت امنا شرکت  خواهد کرد .

تبصره 2 : هیئت امنا موظف است یک نفر خبره  در مسائل مدیریت را  با انتخاب رئیس دانشگاه  و تایید  معاونت توسعه مدیریت و منابع  انسانی وزارت برای شرکت  در جلسات دعوت نماید .

 
     

 

چکیده مصوبات هیئت امنا

     
   
     
 

جلسه 1

نماینده ای از آستان قدس رضوی به عنوان ناظر دعوت شود تا در جلسات هیت امناء شرکت نمايد.

 
 
 
 

جلسه 2

موضوع انتصاب مدیر مالی مطرح و مصوب گردید آقای محمدرضا وزیری بیرقدار به این سمت منصوب شود .ضمنا مشارالیه نسبت به معرفی یک نفر جانشین مدیر مالی باحق امضاء به هیات امناء دراسرع وقت اقدام نماید .

 
 
 
 

جلسه 3

اخذ مجوز 10 پست پزشک متخصص در دستور کار قرار گرفت .

 
 
 
 
 جلسه 4
نیازمندیهای خدمات غیر تخصصی مورد نیاز در بخشها با استفاده از خدمات غیر دولتی ودر قالب شرکتهای خدماتی واگذار گردد.
نیازمندیهای خدمات تخصصی در بخش درمانی بر اساس استفاده از خدمات بخش غیر دولتی ودر قالب شرکتهای بهداشتی ، درمانی ودر صورت نیاز از طریق عقد قرارداد تبصره 3 با افراد براساس ضوابط مربوطه تامین گردد.
به کاری گیری 236 نفر نیروی کسری بیمارستان، جهت ارتقاء کمیت وکیفیت خدمات در بخشها مورد موافقت قرار گرفت .
به کارگیری 112 نفر نیرو جهت جا یگزین نیروهای شیفت دوم وبازنشسته مورد موافقت قرار گرفت.
به کارگیری 21 نفر جهت راه اندازی ICU عفونی مورد موافقت قرار گرفت.
جهت جبران کمبود پرسنلی موافقت گرديد دراین مرحله بطورکلی 369 نفر (با احتساب یکصد ساعت اضافه کاری برای هر نیرو) نیروی مورد نیاز ،در رده های پرستاری ،اتاق عمل ، تکنسین بیهوشی وکمک بهیار از طریق خدمات بخش غیر دولتی و با ضوابط استاندارد و تعیین شرایط اختصاصی توسط بیمارستان بکار گیری شوند .
موافقت گردید خدمات منشی گری درمانگاهها و اطلاعات بیمارستان معادل 42 نفر نیرو به بخش غیر دولتی واگذار گردد.
 
 
 
 
 جلسه 5
مقرر گردید بیمارستان منتصریه زیر نظر هیات امنای بیمارستان امام رضا(ع) بر اساس شرایطی که توسط این هیات اعلام خواهد شد ، تحویل و اداره گردد.
مقرر گردید نسبت به واگذاری خدمات داروخانه و دارویی با دستور ریاست محترم دانشگاه بصورت مناقصه محدود انجام گردد.
مقرر گردید تمام وقت بودن روسای بخشها برابر آیین نامه بیمارستانهای هیات امنایی توسط مدیرعامل اجرایی گردد.
مقرر گردید با توجه به آیین نامه بیمارستانهای هیات امنایی و اهمیت رسیدن به حداقل 60% اعضای هیات علمی تمام وقت تا آخر سال جاری ،با ریاست محترم دانشگاه در رابطه با جابجایی اعضای هیات علمی تمام وقت از سایر واحدها و یا معرفی افراد جدید به بیمارستان مکاتبه گردد.
 
 
 
 
 جلسه 6
ارائه و جمع آوري پيشنهادات و مصوبات مورد نياز جهت بيمارستانهاي هيئت امنائي در راستاي ارسال به مراجع تصميم گيري با هدف پيش بيني در بودجه سال 89
مصوب گرديد يک گروه کارشناس جهت پيگيري موضوع نيروهاي پرستاري بيمارستان با شرکت رئيس و مدير بيمارستان ، مدير دفتر پرستاري و اساتيد محترم آقايان دکتر بهرامي ، دکتر مهرابي ، دکتر عابدي ، دکتر خويي تشکيل گرديده و تصميم لازم گرفته شود.
نيروهاي کادر پرستاري تبصره 3 ماده 2 بيمارستان امام رضا (ع) موظف به انجام اضافه کاري در روزهاي تعطيل و غيرتعطيل ، حسب نياز بيمارستان تا سقف 175 ساعت مي باشند و اجازه فعاليت درماني در مراکز ديگر بدون مجوز اين مرکز را نخواهند داشت.
 
 

 
 

 جلسه 7

مصوب شد جلسه اي با نمايندگان بيمه هاي تکميلي جهت عقد قرارداد با حداکثر تعرفه منعقد گردد ودر قبال آن در بخشها تدابيري اتخاذ  گردد که  سرويس دهي بهتر به بيمه شدگان  اين نوع بيمه ها ارائه گردد.

مقرر گرديد در جلسه اي با مسئولين نظارتي ، بازرسي و رسانه اي استان ضمن اطلاع رساني از قوانين بيمارستانهاي هيئت امنايي زمينه اجراي دريافت K 6/3 از بيماران فاقد پوشش بيمه اي اجرا گردد.

مقرر شد از جناب آقاي آرين منش و يا خانم دکتر شريعتي بعنوان نماينده  مجلس عضو ناظر در هيئت امناء دعوت  بعمل آيد.
 
 
 
 

جلسه شماره 8

1- جلسه اي با نمايندگان بيمه هاي تکميلي جهت عقد قرارداد با حداکثر تعرفه منعقد گردد و در فبال آن در بخشها تدابيري اتخاذ گردد که سرويس دهي بهتر به بيماه شدگان اين نوع بيمه ها ارائه گردد.

2- از طريق مکاتبه با استانداري و سپس انعکاس به هيئت محترم دولت مشکلات بيمارستانهاي هيئت امنايي در سطح وسيعتر مورد توجه قرار گيرد .

 
 
 
 

جلسه شماره 9

1- پيگيري مجدد با تاکيد بيشتر بر پيگيري پرداختهاي K 1.6 توسط بيمارستان انجام شود.

2- پيگيري در برگشت نيروهايي که با پست سازماني بيمارستان در واحدهاي ديگر دانشگاه مشغول خدمت مي باشد.

 
 
 
 

جلسه شماره 10

1- با جذب سه مهندس جهت نظارت بر پروژه هاي بيمارستان اعضاء موافقت فرمودند سه نيروي مطرح شده جذب شود .

2- جناب آقاي دکتر شبستري با طرح مشکلات مردم در زمينه ساخت بيمارستان 540 ضمن تاکيد بر پيگيري مطالبات از طرف شهرداري بيان نمودند که به نحوي تعامل صورت گيرد که اختلالي در فرآيند اجراي پروژه بوجود نيايد تا با طرح موضوع با مسئولين عالي رتبه کشور موضوع مرفع گردد.

 
 
 
 

جلسه شماره 11

1- در رابطه با استقلال واحد فن آوري اطلاعات (IT) مصوب گرد يد تصميم گيري در اين رابطه کاملا در اختيار رياست بيمارستان امام رضا(ع) باشد.

2- در راستاي پيشبرد پروژه عدالتيان ، مصوب گرديد بر اساس ماده 47 آئين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه ادامه اجراي پروژه به جناب آقاي عدالتيان سپرده شود و دانشگاه در قبال ارائه فاکتورهاي ايشان ، مبلغ مورد نظر را پرداخت نمايند . ضمن اينکه تاييد فاکتورهاي مربوط بعهده مدير عامل محترم بيمارستان مي باشد.

 
 
 
 

جلسه شماره 12

1- برنامه استراتژيک بيمارستان امام رضا(ع) در 5 ساله (95-90) مطرح و تصويب گرديد .

2- مصوب شد تعداد نيروي مشروح زير به صورت تبصره اي جذب بيمارستان شوند .

پرستار : 100 نفر نيروي آزمايشگاهي :20 نفر

کمک بهيار: 50 نفر تکنسين اتاق عمل 40 نفر هوشبري :38 نفر

 
 
 
 

جلسه شماره 13

1- با تاييد و راي مثبت اکثريت اعضاء مصوب گرديد خريد تجهيزات پزشکي بيمارستان از محل مطالبات بيمه ها صورت پذيرد .

2- با توضيحات جناب آقاي دکتر عباسي مدير عامل محترم بيمارستان و بيان منافع و مزاياي تاسيس مرکز پيوند قلب و ريه ، ضرورت اين مطلب تاييد و ايجاد مرکز پيوند قلب و ريه در بيمارستان امام رضا (ع) مصوب شد.

 
 
 
 

جلسه شماره 14

1- مصوب شد مدارک پزشکي و اسناد حسابداري کلينيک ويژه بيمارستان که مراتب قانوني آنها طي شده و حسابرسي آنها انجام شده است امحاء گردند.

2- با توجه به بلا تکليفي تعدادي از پرسنل شرکتي در درمانگاههاي بيمارستان با اخذ راي موافق اکثريت اعضاء محترم هيئت امناء ضمن تصويب پيگيري اصل موضوع مقرر شد با مکاتبه و هماهنگي با معاونت توسعه و دايره حقوقي دانشگاه نسبت به تبدبل وضعيت به تبصره 3 يا تبصره 4 اقدام گردد .

3- طرح ساخت و زيبا سازي ميدان مقابل بخش قلب بيمارستان از طرف آقاي دکتر بهرامي مطرح گرديد .

 
 
 
 

جلسه شماره 15

1- در ارتباط با برقراي حق فني جهت مهندسين تاسيسات ،تجهيزات پزشکي، IT، عمران مقرر شد براي 9 نفر از مهندسين شاغل در بخشهاي فني تا سقف 250 هزار تومان بر اساس ميزان اثر بخشي و رضايت مديريت حق فني در نظر گرفته شود .

2- با توجه به راه اندازي اورژانس عدالتيان در چند ماه آينده و راه اندازي بيمارستان 540 تخت خوابي مصوب شد پارکينگي در بين اين دو ساختمان احداث گردد و به پيشنهاد آقاي مهندس خادم پير شهردار محترم منطقه 8 ، کارشناس مربوطه از طرف شهرداري جهت بررسي و کارشناسي دقيق تر به بيمارستان اعزام خواهد شد تا در صورت امکان بيشترين فضاي ممکن براي پارکينگ پيش بيني شود.

 
 
 
 

جلسه شماره 16

1- در خصوص درخواست آقاي دکتر فتحي مبني بر اخذ ما به تفاوت مانيتورينگ و بيماري همراه در اعمال جراحي قلب باز برگشتي مقرر شد مورد از طريق رياست بيمارستان و معاونت درمان دانشگاه و مکاتبه با بيمه ها طرح و مرتفع گردد .

2- در ارتباط با عقد قرار داد با شرکت حسابرسي مقرر شد از طريق رياست محترم بيمارستان بررسي و تعيين تکليف گردد .

 
 
 
 

جلسه شماره 17

1- مجوز واريزوجه نقد حق لباس و کفش پرسنل بازنشسته بيمارستان با راي موافق اکثريت اخذ گرديد.

2- در ارتباط با پزشکان طب اورژانس مصوب شد ضمن پرداخت حق مقيمي به ايشان ، جهت اخذ ويزيت جامع اورژانس با سازمانهاي بيمه گر و معاونت درمان دانشگاه مکاتبه گردد.

3- جهت تامين نيروي انساني مورد نياز براي راه اندازي بخشهاي ICU سوختگي و مسموين مقرر گرديد با معاونت توسعه ي مديريت و منابع دانشگاه مکاتبه شده تا نيروي لازم در اختيار بيمارستان قرار گيرد .

 
 
 
 

جلسه شماره 18

1- در ارتباط باتامين نيروي انساني بخشهاي ICU سوختگي و مسمومين مقرر شد موضوع مجددا از طريق معاون محترم توسعه مديريت و منابع دانشگاه پيگيري گردد.

2- با نظر هيئت امناء بيمارستان و پيرو مصوبه سال 1388 مقرر گرديد جهت واگذاري سالنهاي بيمارستان ( تالار هاشمي نژاد ، سالن کامپيوتر، تالار راديولوژي و... ) پس از بررسي تعرفه هاي موجود هزينه دريافت گردد .

 
 
 
 

جلسه شماره 19

1- پس از تصويب فعاليت رسمي مرکز پيشگيري و کنترل عفونت بيمارستان امام رضا(ع) مصوب شد 4 نفر پرستار تمام وقت از مجموعه مديريت پرستاري در اختيار قرار گيرد.

 
 
 
 

جلسه شماره 20

1- با نظر مثبت اعضاء هيئت امناء مصوب شد خريد و فروش کالاهاي مصرفي و در قدم اول کالاهاي غير تعهد بيمه به صورت نقدي توسط بيمارستان انجام گردد و براي انجام اين مصوبه شماره حساب ويژه اي جهت واريز درآمد حاصل از فروش افتتاح گردد .

2- جهت حسابرسي سال 1390بعد از استعلامات انجام شده با شرکت ارکان سيستم قرارداد منعقد گردد.