Mashhad University of Medical Sciences
منو اصلی

 
 
مصوبات جلسه هاي هيات امناي بيمارستان امام رضا(ع)

 

  - نماینده ای از آستان قدس رضوی به عنوان ناظر دعوت شود تا در جلسات هیت امناء شرکت نمايد. (جلسه اول)
 
  - موضوع انتصاب مدیر مالی مطرح و مصوب گردید آقای محمدرضا وزیری بیرقدار به این سمت منصوب شود .ضمنا مشارالیه نسبت به معرفی یک نفر جانشین مدیر مالی باحق امضاء به هیات امناء دراسرع وقت اقدام نماید . (جلسه دوم)
 
  - اخذ مجوز 10 پست پزشک متخصص در دستور کار قرار گرفت .(جلسه سوم)
 
 
  - نیازمندیهای خدمات غیر تخصصی مورد نیاز در بخشها با استفاده از خدمات غیر دولتی ودر قالب شرکتهای خدماتی واگذار گردد.(جلسه چهارم)
 
  - نیازمندیهای خدمات تخصصی در بخش درمانی بر اساس استفاده از خدمات بخش غیر دولتی ودر قالب شرکتهای بهداشتی ، درمانی ودر صورت نیاز از طریق عقد قرارداد تبصره 3 با افراد براساس ضوابط مربوطه تامین گردد.(جلسه چهارم)
 
  - به کاری گیری 236 نفر نیروی کسری بیمارستان، جهت ارتقاء کمیت وکیفیت خدمات در بخشها مورد موافقت قرار گرفت . (جلسه چهارم)
 
  - به کارگیری 112 نفر نیرو جهت جا یگزین نیروهای شیفت دوم وبازنشسته مورد موافقت قرار گرفت. (جلسه چهارم)
 
  -  به کارگیری 21 نفر جهت راه اندازی ICU عفونی مورد موافقت قرار گرفت.(جلسه چهارم)
 
  -جهت جبران کمبود پرسنلی موافقت گرديد دراین مرحله بطورکلی 369 نفر (با احتساب یکصد ساعت اضافه کاری برای هر نیرو) نیروی مورد نیاز ،در رده های پرستاری ، اتاق عمل ، تکنسین بیهوشی وکمک بهیار از طریق خدمات بخش غیر دولتی و با ضوابط استاندارد و تعیین شرایط اختصاصی توسط بیمارستان بکار گیری شوند .(جلسه چهارم)
 
   - موافقت گردید خدمات منشی گری درمانگاهها و اطلاعات بیمارستان معادل 42 نفر نیرو به بخش غیر دولتی واگذار گردد.(جلسه چهارم)
 
    - مقرر گردید بیمارستان منتصریه زیر نظر هیات امنای بیمارستان امام رضا(ع) بر اساس شرایطی که توسط این هیات اعلام خواهد شد ، تحویل و اداره گردد.(جلسه پنجم)
 
  - مقرر گردید نسبت به واگذاری خدمات داروخانه و دارویی با دستور ریاست محترم دانشگاه بصورت مناقصه محدود انجام گردد.(جلسه پنجم)
  
  - مقرر گردید تمام وقت بودن روسای بخشها برابر آیین نامه بیمارستانهای هیات امنایی توسط مدیرعامل اجرایی گردد.(جلسه پنجم)
 
   - مقرر گردید با توجه به آیین نامه بیمارستانهای هیات امنایی و اهمیت رسیدن به حداقل 60% اعضای هیات علمی تمام وقت تا آخر سال جاری ،با ریاست محترم دانشگاه در رابطه با جابجایی اعضای هیات علمی تمام وقت از سایر واحدها و یا معرفی افراد جدید به بیمارستان مکاتبه گردد.(جلسه پنجم)
 
- ارائه و جمع آوري پيشنهادات و مصوبات مورد نياز جهت بيمارستانهاي هيئت امنائي در راستاي ارسال به مراجع تصميم گيري با هدف پيش بيني در بودجه سال 89(جلسه ششم)
 
- مصوب گرديد يک گروه کارشناس جهت پيگيري موضوع نيروهاي پرستاري بيمارستان با شرکت رئيس و مدير بيمارستان ، مدير دفتر پرستاري و اساتيد محترم آقايان دکتر بهرامي ، دکتر مهرابي ، دکتر عابدي ، دکتر خويي تشکيل گرديده و تصميم لازم گرفته شود.(جلسه ششم)
 
- نيروهاي کادر پرستاري تبصره 3 ماده 2 بيمارستان امام رضا (ع) موظف به انجام اضافه کاري در روزهاي تعطيل و غيرتعطيل ، حسب نياز بيمارستان تا سقف 175 ساعت مي باشند و اجازه فعاليت درماني در مراکز ديگر بدون مجوز اين مرکز را نخواهند داشت .(جلسه ششم)
  

-مصوب شد جلسه اي با نمايندگان بيمه هاي تکميلي جهت عقد قرارداد با حداکثر تعرفه منعقد گردد ودر قبال آن در بخشها تدابيري اتخاذ  گردد که  سرويس دهي بهتر به بيمه شدگان  اين نوع بيمه ها ارائه گردد . .( جلسه هفتم) 

- مقرر گرديد در جلسه اي با مسئولين نظارتي ، بازرسي و رسانه اي استان ضمن اطلاع رساني از قوانين بيمارستانهاي هيئت امنايي زمينه اجراي دريافت K 6/3 از بيماران فاقد پوشش بيمه اي اجرا گردد . .( جلسه هفتم) 

 -    مقرر شد از جناب آقاي آرين منش و يا خانم دکتر شريعتي بعنوان نماينده  مجلس عضو ناظر در هيئت امناء دعوت  بعمل آيد . .( جلسه هفتم) 

جلسه شماره 8

1- جلسه اي با نمايندگان بيمه هاي تکميلي جهت عقد قرارداد با حداکثر تعرفه منعقد گردد و در فبال آن در بخشها تدابيري اتخاذ گردد که سرويس دهي بهتر به بيماه شدگان اين نوع بيمه ها ارائه گردد.

2- از طريق مکاتبه با استانداري و سپس انعکاس به هيئت محترم دولت مشکلات بيمارستانهاي هيئت امنايي در سطح وسيعتر مورد توجه قرار گيرد .

جلسه شماره 9

1- پيگيري مجدد با تاکيد بيشتر بر پيگيري پرداختهاي K 1.6 توسط بيمارستان انجام شود.

2- پيگيري در برگشت نيروهايي که با پست سازماني بيمارستان در واحدهاي ديگر دانشگاه مشغول خدمت مي باشد.

جلسه شماره 10

1- با جذب سه مهندس جهت نظارت بر پروژه هاي بيمارستان اعضاء موافقت فرمودند سه نيروي مطرح شده جذب شود .

2- جناب آقاي دکتر شبستري با طرح مشکلات مردم در زمينه ساخت بيمارستان 540 ضمن تاکيد بر پيگيري مطالبات از طرف شهرداري بيان نمودند که به نحوي تعامل صورت گيرد که اختلالي در فرآيند اجراي پروژه بوجود نيايد تا با طرح موضوع با مسئولين عالي رتبه کشور موضوع مرفع گردد .

جلسه شماره 11

1- در رابطه با استقلال واحد فن آوري اطلاعات (IT) مصوب گرد يد تصميم گيري در اين رابطه کاملا در اختيار رياست بيمارستان امام رضا(ع) باشد .

2- در راستاي پيشبرد پروژه عدالتيان ، مصوب گرديد بر اساس ماده 47 آئين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه ادامه اجراي پروژه به جناب آقاي عدالتيان سپرده شود و دانشگاه در قبال ارائه فاکتورهاي ايشان ، مبلغ مورد نظر را پرداخت نمايند . ضمن اينکه تاييد فاکتورهاي مربوط بعهده مدير عامل محترم بيمارستان مي باشد .

جلسه شماره 12

1- برنامه استراتژيک بيمارستان امام رضا(ع) در 5 ساله (95-90) مطرح و تصويب گرديد .

2- مصوب شد تعداد نيروي مشروح زير به صورت تبصره اي جذب بيمارستان شوند .

پرستار : 100 نفر نيروي آزمايشگاهي :20 نفر

کمک بهيار: 50 نفر تکنسين اتاق عمل 40 نفر هوشبري :38 نفر

جلسه شماره 13

1- با تاييد و راي مثبت اکثريت اعضاء مصوب گرديد خريد تجهيزات پزشکي بيمارستان از محل مطالبات بيمه ها صورت پذيرد .

2- با توضيحات جناب آقاي دکتر عباسي مدير عامل محترم بيمارستان و بيان منافع و مزاياي تاسيس مرکز پيوند قلب و ريه ، ضرورت اين مطلب تاييد و ايجاد مرکز پيوند قلب و ريه در بيمارستان امام رضا (ع) مصوب شد.

جلسه شماره 14

1- مصوب شد مدارک پزشکي و اسناد حسابداري کلينيک ويژه بيمارستان که مراتب قانوني آنها طي شده و حسابرسي آنها انجام شده است امحاء گردند.

2- با توجه به بلا تکليفي تعدادي از پرسنل شرکتي در درمانگاههاي بيمارستان با اخذ راي موافق اکثريت اعضاء محترم هيئت امناء ضمن تصويب پيگيري اصل موضوع مقرر شد با مکاتبه و هماهنگي با معاونت توسعه و دايره حقوقي دانشگاه نسبت به تبدبل وضعيت به تبصره 3 يا تبصره 4 اقدام گردد .

3- طرح ساخت و زيبا سازي ميدان مقابل بخش قلب بيمارستان از طرف آقاي دکتر بهرامي مطرح گرديد .

جلسه شماره 15

1- در ارتباط با برقراي حق فني جهت مهندسين تاسيسات ،تجهيزات پزشکي، IT، عمران مقرر شد براي 9 نفر از مهندسين شاغل در بخشهاي فني تا سقف 250 هزار تومان بر اساس ميزان اثر بخشي و رضايت مديريت حق فني در نظر گرفته شود .

2- با توجه به راه اندازي اورژانس عدالتيان در چند ماه آينده و راه اندازي بيمارستان 540 تخت خوابي مصوب شد پارکينگي در بين اين دو ساختمان احداث گردد و به پيشنهاد آقاي مهندس خادم پير شهردار محترم منطقه 8 ، کارشناس مربوطه از طرف شهرداري جهت بررسي و کارشناسي دقيق تر به بيمارستان اعزام خواهد شد تا در صورت امکان بيشترين فضاي ممکن براي پارکينگ پيش بيني شود.

جلسه شماره 16

1- در خصوص درخواست آقاي دکتر فتحي مبني بر اخذ ما به تفاوت مانيتورينگ و بيماري همراه در اعمال جراحي قلب باز برگشتي مقرر شد مورد از طريق رياست بيمارستان و معاونت درمان دانشگاه و مکاتبه با بيمه ها طرح و مرتفع گردد .

2- در ارتباط با عقد قرار داد با شرکت حسابرسي مقرر شد از طريق رياست محترم بيمارستان بررسي و تعيين تکليف گردد .

جلسه شماره 17

1- مجوز واريزوجه نقد حق لباس و کفش پرسنل بازنشسته بيمارستان با راي موافق اکثريت اخذ گرديد.

2- در ارتباط با پزشکان طب اورژانس مصوب شد ضمن پرداخت حق مقيمي به ايشان ، جهت اخذ ويزيت جامع اورژانس با سازمانهاي بيمه گر و معاونت درمان دانشگاه مکاتبه گردد.

3- جهت تامين نيروي انساني مورد نياز براي راه اندازي بخشهاي ICU سوختگي و مسموين مقرر گرديد با معاونت توسعه ي مديريت و منابع دانشگاه مکاتبه شده تا نيروي لازم در اختيار بيمارستان قرار گيرد .

جلسه شماره 18

1- در ارتباط باتامين نيروي انساني بخشهاي ICU سوختگي و مسمومين مقرر شد موضوع مجددا از طريق معاون محترم توسعه مديريت و منابع دانشگاه پيگيري گردد.

2- با نظر هيئت امناء بيمارستان و پيرو مصوبه سال 1388 مقرر گرديد جهت واگذاري سالنهاي بيمارستان ( تالار هاشمي نژاد ، سالن کامپيوتر، تالار راديولوژي و... ) پس از بررسي تعرفه هاي موجود هزينه دريافت گردد .

جلسه شماره 19

1- پس از تصويب فعاليت رسمي مرکز پيشگيري و کنترل عفونت بيمارستان امام رضا(ع) مصوب شد 4 نفر پرستار تمام وقت از مجموعه مديريت پرستاري در اختيار قرار گيرد.

جلسه شماره 20

1- با نظر مثبت اعضاء هيئت امناء مصوب شد خريد و فروش کالاهاي مصرفي و در قدم اول کالاهاي غير تعهد بيمه به صورت نقدي توسط بيمارستان انجام گردد و براي انجام اين مصوبه شماره حساب ويژه اي جهت واريز درآمد حاصل از فروش افتتاح گردد .

2- جهت حسابرسي سال 1390بعد از استعلامات انجام شده با شرکت ارکان سيستم قرارداد منعقد گردد .

 
 
 
 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد | Mashhad University of Medical Sciences | جامعة مشهد للعلوم الطبية
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد. هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.