معرفي طب اورژانس
 
گروه طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی مشهد در نخستین گام در راستای افزایش کیفیت خدمات و رضایتمندی در اورژانس مرکزی بیمارستان امام رضا(ع)طراحی فضای فیزیکی واصلاح فرایند های جاری در اورژانس مرکزی را آغاز کرد و به همین ترتیب طراحی فضای فیزیکی اورژانس عدالتیان را نیز پیشنهاد داد.

مستند سازی مدارک پزشکی وپرونده ها، باز مهندسی فرایند تریاژ، سیر درمان ،تعیین تکلیف و انتقال بیماران در اورژانس مرکزی و نیز مشارکت درآموزش پرسنل اورژانس جهت ارایه مراقبت های پیش بیمارستانی موجب بهبود مدیریت پبش بیمارستانی و بیمارستانی از جمله فعالیتهای این گروه بوده است .

این گروه در سالهای بعد از تاسیس با آموزش دستیاران وکارورزان طب اورژانس و ایجاد کلاسهای مهارتهای بالینی در اورژانس مرکزی، کیفیت ارزیابی،احیا ،تثبیت،تشخیص و مراقبت از بیماران را افزایش داد وبا تدوین گاید لاین ها وایجاد تیم کاری در اورژانس در جهت پیگیری مناسب بیماران و سیستم ترخیص، ارجاع، انتقال و مدیریت مناسب اورژانس نیز اقدام نمود .

در امور پژوهشی نیز این گروه اقدام به مدیریت پاپانامه ها در اورژانس وتدوین مقالات هدفمند و ترجمه وتالیف متون می کند.

گروه طب اورژانس با برگزاری جلسات هفتگیآموزش مداوم ادواری به امر آموزشهای عمومی به تمامی پرسنل وشاغلین سیستم های بهداشتی در جهت کاهش صدمات ناشی از حوادث و فوریتهای پزشکی نیز اقدام نموده است.

این گروه در نظر دارد با هماهنگی با کلیه ارگانهایی که در سیستم پیش بیمارستانی وحوادث وبلایا مشارکت دارند با ایجاد آمادگی لازم در زمینه پدافند غیر عامل نقش موثری دراین زمینه ایفا کند.