اسامی اعضای هیيت علمی و متخصصین
 
 
دکتر عبدالله بهرامی   ( مدیر گروه طب اورژانس)

دکتر احسان بلوردی  ( رییس گروه طب اورژانس)

دکتر الهام پیش بین  

دکتر کوروش احمدی

دکتر سید امیر مسعود هاشمیان

دکتر محسن ابراهیمی

دکترحمید رضا ریحانی

دکتر شهرام کیخا

دکتر محمد داوود شریفی

دکتر حمید زمانی مقدم
 
 
 
 اسامي دستياران سال دوم 
 

دکتر سیده معصومه پاشایی

دکتر نیاز محمد جعفري

دکتر غزاله دوست خواه

دکتر افسانه ده بزرگی

دکتر مهسان رمضانی

دکتر سعید سرشار

دکتر حسام الدین سعیدیان

دکتر عبدالرحیم صانعی

دکتر محمد صداقت

دکتر حمیده فيض
 

دکتر عهدیه مدیر خازنی

دکتر علیرضا موحدان

دکتر داوود مومنی فر

 
 
 
اسامي دستياران سال اول
دكتر رضا اخوان
 
 
 دكتر فرهاد باقريان
 
 دكتر جعفر مالمير
 
 دكتر كاوه سينه سپهر
 
 دكتر حسين پيرازغندي
 
 دكتر علي موسوي جعفرآباد
 
 دكتر مرتضي حريري اهري
 
 دكتر مهدي علي بيگي
 
 دكتر بهرام زرمهري
 

 دكتر روحيه فرزانه

 دكتر آمنه رضايي

 دكتر مولود فوگردي

 دكتر سميه احمدنژاد

 دكتر آزاده تفكري

 دكتر بهناز برومند رضازاده

 دكتر سيد اكبر داوودي

 دكتر مهدي فروغيان

 دكتر سيد حسنين رضا شاه
 

 دكتر ايوب اشرفي

 دكتر فرخ فر