دفتر توسعه آموزش پزشكي EDO

منتشر شده در 18 بهمن 1391

 

مقدمه:

مراکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکي (EDC) به عنوان مغز متفکر دانشگاه، مسئوليت ارتقاي کيفي آموزش را در دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور به عهده دارند. ايفاي اين نقش حساس مستلزم وجود سازوکار دائمي در دانشکده ها و مراکز آموزشي درماني مي باشد تا فعاليت هاي توسعه آموزش در تمامي ارکان آموزشي دانشگاه تسري پيدا کند. دفاتر توسعه به عنوان بازوهاي اجرايي EDC در حوزه هايي متشکل از پژوهش در آموزش، برنامه ريزي، ارزشيابي، آموزش مدرسين و آموزش مداوم در سطح حرفه اي حوزه عمل خود، فعاليت مي کنند. دفاتر توسعه آموزش در دانشکده ها با استفاده از امکانات و ظرفيت هاي بالقوه موجود مراکز، در سطحي بسيار وسيع و همه جانبه در حوزه هاي گسترش آموزش با شناخت نيازهاي حرفه اي و اجتماعي هدف خود مي توانند در تحقق اهداف توسعه آموزش بسيار مؤثر باشند. به اين منظور دفتر توسعه آموزش (EDO) از سال1386، دردانشکده پزشکي مشهد تشکيل گرديد. اين دفتر در مركز آموزشي پژوهشي و درماني امام رضا(ع) کار خود را به طور رسمی از سال1390 و با ابلاغ مدير   مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه آغاز کرده است.

 اين مرکز در ابتداي راه به سازماندهي کارشناسان آموزشي در بخش هاي مختلف آموزشي و نيز برقراری ارتباط مؤثر با اين بخش ها از طريق رابطين   آموزشي EDOپرداخته است و در نظر دارد در راستاي اهداف تعيين شده خود، در جهت ارتقاي کيفيت آموزش علوم پزشکي در مجتمع آموزشي، پژوهشي و درماني امام رضا (ع) به نحوه احسن ارائه خدمت نماید. عمده اهداف این مرکز بدین شرح است:

  •  تعیین نیازهای آموزشی اعضای هیات علمی و فراگیران
  •  بهینه سازی برنامه های آموزش و ارتقای مهارت های آموزشی در فراگیران
  • ارزیابی نیازهای آموزشی و برگزاری دوره های توانمندسازی اعضای هیات علمی و فراگیران
  • توسعه آموزش الکترونیک و آموزش های مجازی
  • ارزشیابی و نظارت بر بخش ها و گروه های آموزشی بر اساس کوریکولوم های مصوب
  • پایش مستمر برنامه های آموزشی مجتمع
  • برنامه ریزی و نظارت بر فرآیندهای ارتقاء کیفیت آموزش بالینی
  • اجرای استانداردهای اعتباربخشی آموزشی در حوزه های مرتبط و نظارت بر آن.
  • و ...