دفتر توسعه آموزش پزشكي EDO

 

مقدمه:

مراکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکي(EDC) به عنوان مغز متفکر دانشگاه، مسئوليت ارتقاي کيفي آموزش را دردانشگاه هاي علوم پزشکي کشور به عهده دارند. ايفاي اين نقش حساس مستلزم وجود سازوکار دائمي در دانشکده ها و مراکز آموزشي درماني مي باشد تا فعاليت هاي توسعه آموزش درتمامي ارکان آموزشي دانشگاه تسري پيدا کند. دفاترتوسعه به عنوان بازوهاي اجرايي EDC در حوزه هايي متشکل ازپژوهش در آموزش، برنامه ريزي، ارزشيابي، آموزش مدرسين و آموزش مداوم در سطح حرفه اي حوزه عمل خود، فعاليت مي کنند. دفاتر توسعه آموزش در دانشکده ها با استفاده از امکانات و ظرفيتهاي بالقوه موجود مراکز ،در سطحي بسيار وسيع و همه جانبه در حوزه هاي گسترش آموزش با شناخت نيازهاي حرفه اي و اجتماعي هدف خود مي توانند در تحقق اهداف توسعه آموزش بسيار مؤثرباشند. به اين منظور دفتر توسعه آموزش(EDO) از سال1386، دردانشکده پزشکي مشهد تشکيل گرديد. اين دفتر در مركز آموزشي پژوهشي ودرماني امام رضا(ع) رسما کار خود را از سال1390 و با ابلاغ مديرمحترم مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه آغاز کرده است.

 اين مرکز در ابتداي راه در حال سازماندهي کارشناسان آموزشي در بخشهاي مختلف آموزشي و نيز ارتباط مؤثر با اين بخشها از طريق رابطين محترم آموزشي EDO است و در نظر دارد در راستاي اهداف تعيين شده خود در ارتقاي کيفيت آموزش پزشکي در مرکز آموزشي، پژوهشي و درماني امام رضا(ع) از طريق زيرارائه خدمت نماييد :

  •  تعیین نیازهای آموزشی اعضای هیات علمی در زمینه بهبود روشهاي تدريس
  •  بهینه سازی برنامه های آموزش در سطوح مختلف
  •  بهبود وضعیت ارزشیابی برنامه های اعضای هیات علمی و دانشجویان
  •  هدایت اعضای هیات علمی بسوی انجام تحقیق در زمینه آموزش