معرفي واحد امور قراردادهاي بيمارستان امام رضا (ع)

منتشر شده در 18 بهمن 1391

 
 معرفي واحد امور قراردادها  

 

واحد امور قراردادهای بيمارستان زیر مجموعه معاونت خدمات وپشتيباني بيمارستان مي باشد که طبق آئين نامه مالي ومعاملاتي دانشگاه متصدي انجام تشريفات مزايده ، مناقصه و انعقاد قرارداد با پيمانکاران ، شرکتهاي طرف قرارداد هاي خريد، اجاره محل و... پس از طي مراحل قانوني دربيمارستان ميباشد ، عمده ترین فعالیتهای این واحد شامل :

 1. تهيه و تنظيم پيشنويس شرايط مناقصه و مزايده براساس دستور ارجاع شده از سوي معاون خدمات وپشتيباني
 2. تهيه و تنظيم پيوست ها و ضمائم مناقصه
 3. تهيه و تنظيم قراردادهاي پيمانکاري، خريد، تعمير ونگهداري و...
 4. اخذ نظريه درپيشنويس اوراق استعلام، مناقصه ويا مزايده ازواحدهاي ذيربط داخل بيمارستان با توجه به موضوع استعلام، مناقصه ويا مزايده
 5. ارسال پيشنويس شرايط استعلام،مناقصه ومزايده تهيه شده طي نامه به مديريت امورعمومي دانشگاهاخذ تائيديه ازواحدهاي ذيربط دانشگاه در اوراق استعلام،مناقصه ومزايده با توجه به موضوع قرارداد
 6. اخذ تائيديه نهايي ازدفتر امورحقوقي دانشگاه در شرايط استعلام،مناقصه ومزايده
 7. پيگيري جهت تنظيم آگهي مناقصه و يا مزايده جهت درج در روزنامه با هماهنگي مديريت امور عمومي وروابط عمومي دانشگاه
 8. تهيه پاکات استعلام،مناقصه ومزايده
 9. ارسال پاکات به دبيرخانه جهت تحويل به متقاضيان شرکت در استعلام،مناقصه ومزايده
 10. هماهنگي جهت تشکيل جلسه بازگشايي پاكات و هماهنگي با اعضاي محترم كميته بازگشايي پاكات مناقصه و مزايده انجام مکاتبه وابلاغ کتبي به برندگان مزايده، مناقصه ويا استعلام ارسال پيشنويس و مدارک برنده مزايده،مناقصه ويا استعلام به مديريت امور عمومي دانشگاه جهت انعقاد قرارداد
 11. اخذ تائيديه ازواحدهاي ذيربط دانشگاه در قرارداد اخذ شده از امورقراردادهاي دانشگاه با توجه به موضوع قرارداد
 12. اخذ تائيديه نهايي ازدفتر امورحقوقي دانشگاه در قرارداد
 13. اخذ امضاهاي طرفين قرارداد وثبت قرارداد دردبيرخانه
 14. ابلاغ وارسال قراردادهاي منعقد شده به واحدهاي ذيربط
 15. تهيه و تنظيم بانک اطلاعاتي در خصوص قراردادهاي منعقده بيمارستان
 16. استخراج و ارائه آمار درموارد لزوم در خصوص قراردادهاي منعقده
 17. مطالعه و رعايت دستورالعملها، بخشنامه ها و آيين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه درخصوص
 18. تنظيم مفاد شرايط و قراردادهاي تنظيمي
 19. شرکت درجلسات،همايش ها و نشست هاي مرتبط طبق دستور مسئول واحد
 20. تعيين وقت بازگشايي پاكات و هماهنگي با اعضاي محترم كميته بازگشايي پاكات مناقصه و مزايده
 21. بررسي و پاسخگويي به نامه هاي ارجاع شده
 22. بايگاني نامه ها، بخشنامه ها و مدارك و سوابق مربوط به قرارداد واحدها
 23. پاسخگويي به مراجعين از واحدها و شركتهاي مختلف طرف قرارداد آنها
 24. پاسخگويي به سوالات تلفني و راهنمايي افراد و شركتهاي طرف قرارداد ، شركتهاي متقاضي شركت در
  مناقصه ها، جهت رفع ابهامات موجود و يا ارسال اطلاعات مورد نياز آنها از طريق فاکس
 25. انجام ساير امور ارجاعي مرتبط از جانب مسئول مربوطه