به نام خداوند جان آفرین
 
 
واحد کنترل عفونت
 
نسرین خسروی زانیانی
كارشناس پرستاري
سوپروايزر كنترل عفونت
تلفن تماس :8525300-0511
 
 
 
آشنایی با واحد کنترل عفونت  
 
تاریخچه کمیته کنترل عفونت  
 
راهنمای کشوری نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی
 
 
خط مشي هاي کنترل عفونت