معاونت آموزش و سلامت

منتشر شده در 18 بهمن 1391

 

 
معاونت آموزش و سلامت بيمارستان امام رضا(ع) در نظر دارد با استفاده از كليه امكانات و مهارت هاي
 
موجود در جهت ارتقاء كيفيت ارائه خدمات درماني به بيماران گام بردارد.
اهداف

1- تجديد، ‌تدوين، ‌اصلاح و يا تغيير خط مشي هاي درماني

2- نظارت بر حسن اجراي فرآيندهاي تدوين شده از سوي معاونت درمان

3- افزايش كيفيت خدمات رساني در بخش هاي باليني، ‌پاراكلينيكي و درمانگاهها

4- افزايش پاسخگويي در بخش درمان و افزايش رضايتمندي بيماران

 
  
 
 

 
 

معاون آموزش و سلامت

چارت سازماني

پرسنل

 

فرم ثبت نام در دوره هاي توانمند سازي اعضاء هيئت علمي 

 

  فایل قابل دانلود جهت مطالعه ی دستیاران

 
 
مديريت تختهاي بيمارستاني
گروه مراقبتهاي دارويي
بخش هاي باليني
فوريتهاي پزشکي
درمانگاهها
واحدهاي پاراکلينيکي
ارتباط با ما
 
 

لينکهاي مفيد

پزشک آنکال

آنکال اساتيد