معاونت درمان

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ای دگرگون کننده دل ها و بینش ها ،ای تدبیر کننده روزها و شب ها،ای گرداننده سال ها و سرگذشت ها،بگردان حال ما را به نیکوترین حال


 
 
 
 
معاونت درمان بيمارستان امام رضا(ع) در نظر دارد با استفاده از كليه امكانات و مهارت هاي
 
موجود در جهت ارتقاء كيفيت ارائه خدمات درماني به بيماران گام بردارد.
اهداف

1- تجديد، ‌تدوين، ‌اصلاح و يا تغيير خط مشي هاي درماني

2- نظارت بر حسن اجراي فرآيندهاي تدوين شده از سوي معاونت درمان

3- افزايش كيفيت خدمات رساني در بخش هاي باليني، ‌پاراكلينيكي و درمانگاهها

4- افزايش پاسخگويي در بخش درمان و افزايش رضايتمندي بيماران

 
 
 

 
 

معاون درمان

چارت سازماني

پرسنل

 

 
 
مديريت تختهاي بيمارستاني
گروه مراقبتهاي دارويي
بخش هاي باليني
فوريتهاي پزشکي
درمانگاهها
واحدهاي پاراکلينيکي
ارتباط با ما

لينکهاي مفيد

پزشک آنکال

آنکال اساتيد