بخش ارولوژي

 

 

 
بخشهاي تابعه 

 

       Ø       واحد اندواورولوژی

       Ø      واحد اورولوژی زنان

       Ø      واحد اورولوژی ترمیمی

       Ø      واحد اوروانکولوژی

 

       Ø      واحد ارودینامیک


 

            پرسنل بخش :

 

متخصص : 4

تعداد فلوشیب تحت تعلیم : 1 نفر (فلوشیب اندواورولوژی)

 

تعداد رزیدنت : 9

 

پرستار: 13

 

بهیار : 5

 

کمک بهیار: 8


 

 

اساتيد بخش ارولوژي
1.دکتر رحيم تقوی رضویزاده                    استاد _ ارولوژيست

2.دکتر رضا مهدوي زفرقندي                      استاد _ ارولوژيست (فلوشيپ پيوند کليه)

3.دکتر محمد رضا دارابي محبوب               استاد _ ارولوژيست (فلوشيپ آندوارولوژي)

4.دکتر مليحه کشوري شيروان                  دانشيار_ ارولوژيست(فلوشيپ اورولوژي زنان)

5.دکتر کاميار توکلي طبسي                    استاديار _ ارولوژيست(فلوشيپ اورولوژي ترميمي)

6.دكتر محمود توكلي                              استاديار اورولوژي(فلوشيپ پيوند كليه)

7.دكتر حميدرضا قرباني                           استاديار اورولوژي(فلوشيپ اوروانكولوژي)

8.دكتر عليرضا غريفي نژاديان                   استاديار اورولوژي

 

اقدامات تخصصي و فوق تخصصي خاص

 

 

Ø       پيوند کليه

Ø       اعمال اندوارولوژی شاملTUL-PCNL  و کلیه اعمال اندوارولوژی

Ø       ارولوژي زنان

Ø       اورولوژي ترميمي

Ø    اوروانكولوژي

Ø    اوروديناميك

 

امكانات كلينيكي و پاراكلينيكي خاص

 

Ø      اعمال جراحی تورمورهای کلیه ، مثانه و بیضه

Ø       تراس بیوپسی

Ø       ارودینامیک

Ø     اعمال جراحی ترمیم شامل مجرای ادراری 

Ø    اعمال اندواورولوژی شامل سنگ کلیه ، حالب و مثانه

Ø     اعمال اورولوژی زنان شامل بی اختیاری ادراری ، فیستولهای وزیکوواژینال پرولپساهای سیستم ادراری تناسلی

Ø     کار با سلولهای بنیادی در زمینه کلیه ، مثانه و محرای ادراری

Ø     سنگ شکنی برون اندامی (ESWL)