واحد برنامه ریزی و نگهداشت

منتشر شده در 16 مرداد 1396

رديف

نام و نام خانوادگي

تلفن داخلي

شرح وظايف

1

سميه خسروجردي

3542

كارسنجي نيروهاي خدماتي مركز- كارسنجي منشي بخش هاي مركز- جانمايي اتاقهاي بيمارستان 610 تخت خوابي- تكميل اطلاعات و مصوبات شوراي منابع انساني مركز

2

شهين عليزاده

3542

ارائه گزارشات اضافه كار پرسنل

3

مسلم كلمات

3509

 

 

 

 

-كارسنجي بخشهاي مختلف بستري          

- اجراي سيستم پرداخت بر اساس كارسنجي در بخش نفرولوژي   

- استقرار سيستم كارسنجي در بخش پوست

-  انجام امور محوله زير نظر مسئول مربوطه