واحد اموزش و توسعه کارکنان

منتشر شده در 16 مرداد 1396

نام و نام خانوادگی

شماره داخلی

پست الکترونیک


شرح وظايف قابل انجام

مژگان غیاثی آجقان

3507

GhiassiM1[@]mums.ac.ir

1)      نيازسنجي آموزشي ، برنامه ريزي و اجراي دوره هاي آموزشي ضمن خدمت كاركنان بر اساس پست سازماني و سمتها

2)      هماهنگي در اجراي كارورزي و كارآموزي دانشجويان و ساير فراگيران

3)      هماهنگي جهت شركت در دوره هاي آموزش مداوم ، كارگاهها و كنگره هاي تخصصي

4)      اجراي فرايند نظام پيشنهادات بيمارستان

هانیه احمدی

AhmadiH5[@]mums.ac.ir