کارکنان

 

واحد امور اداری کارکنان

 
 


نوبت کاری،سختی کار،حق اشعه،عائله مندی

 

 
 
 
 


تغییر صندوق بازنشستگی،انتقال کسور بازنشستگی،احتساب سنوات بخش دولتی و غیر دولتی


 
 
 
 
 


ارزشیابی،ارتقا،تمدیدپیمان،تبدیل وضع

 

 
 
 
 


حضور و غیاب،ارتقا بهره وری،mums shift

 

 
 
 
 
 


درخواست اتیکت شناسایی               

 

 
 
 
 


شورای اسلامی کار

 

 
 
 
     
 
 


            فرم های کاربردی                            


 
 
       

آموزش و بهسازی منابع انسانی

         
 
     
 

آموزش منبعى فياض، نورانى و الهى برای صيقل دادن روح انسان ها و بهسازى و پالايش انسان در راستاى نيل به مدارج عاليه ى كمال و كسب مهارت ها و تخصص ها بوده است. آموزش يك وظيفه ى انسانى در سازمان ها و يك فرايند مداوم و هميشگى است.

مهمترين ركن توسعه در ابعاد فردي، سازمانى و اجتماعي، آموزش است; كه سازندگى و بهبود و تعالى انسان را به همراه دارد. نتيجه ى آموزش، ارتقاء سطح بينش بصيرت، معرفت و شناخت نيروى انسانى در سازمان، براى اجراى وظائف محوله و در نهايت نيل به هدف هاى سازمانى با كارايى و ثمر بخشى بالاتر خواهد بود. آموزش همواره وسيله اى مطمئن براى بهبود كيفيت عملكرد و حل مشكلات سازمان است

واحد آموزش موظف به ارتقای سطح دانش،آگاهی و عملکرد کارکنان از طریق نیاز سنجی، برنامه ریزی، طراحی و اجرای دوره های آموزشی، عملی کاربران می باشد.

 
     
 
         
   
         
         

امور رفاهی

   
   
   

شماره تلفن های داخلی بیمارستان