آموزش و بهسازي منابع انساني (بیمارستان امام رضا(ع)آموزش منبعى فياض، نورانى و الهى برای  صيقل دادن روح انسان ها و بهسازى و پالايش انسان در راستاى نيل به مدارج عاليه ى كمال و كسب مهارت ها و تخصص ها بوده است. آموزش يك وظيفه ى انسانى در سازمان ها و يك فرايند مداوم و هميشگى است.

 مهمترين ركن توسعه در ابعاد فردي، سازمانى و اجتماعي، آموزش است; كه سازندگى و بهبود و تعالى انسان را به همراه دارد. نتيجه ى آموزش، ارتقاء سطح بينش بصيرت، معرفت و شناخت نيروى انسانى در سازمان، براى اجراى وظائف محوله و در نهايت نيل به هدف هاى سازمانى با كارايى و ثمر بخشى بالاتر خواهد بود. آموزش همواره وسيله اى مطمئن براى بهبود كيفيت عملكرد و حل مشكلات سازمان است

واحد آموزش موظف به ارتقای سطح دانش،آگاهی و عملکرد کارکنان از طریق نیاز سنجی، برنامه ریزی، طراحی و اجرای دوره های آموزشی، عملی کاربران می باشد