دکتر علی خورسند وکیل زاده

     
 

 

 
     
 
     
   معاونت توسعه و مدیریت منابع مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی امام رضا(ع) درکنار سایر معاونت ها و طبق چارت سازمانی این مرکز اهداف کلی زیر را در برنامه خود دنبال می کند:  
     
     
  نظارت بر طراحی، توسعه ، استقرار و بروز آوری نظام مدیریت استراتژیک مرکز  
 
 
  نظارت بر طراحی، توسعه ، استقرار و بروز آوری نظام برنامه ریزی و عملیاتی و کنترل این برنامه ها در مرکز  
 
 
  نظارت و هماهنگی بر طراحی، توسعه و اشاعه سیاست های خرد و کلان و عناصر کلیدی طرح های راهبردی بیمارستان  
 
 
  نظارت و برنامه ریزی جهت طراحی، توسعه، استقرار و بروزآوری نظام جامع ارزیابی عملکرد  
 
 
  برنامه ریزی و نظارت بر فعالیت ها و هماهنگی های لازم و مدیریت و کنترل اجرا و پیاده سازی نظام ارزیابی عملکرد و سایر مدل های تعالی سازمانی  
 
 
  نظارت و برنامه ریزی جهت تدوین، طراحی و استقرار سیستم آموزشی مدیران و کارکنان  
 
 
 
برنامه ريزي و طراحي اجراي پروژه هاي بهبودبراساس مدل هاي تعالي سازماني
 
     
 
     

دد