سخن هفته:                                    ابلاغ شیوه نامه کاهش ساعت کار بانوان

 

 

مجموعه قوانين و مقررات

      نوبت كاري-سختي كار-حق اشعه-عائله مندي


بازنشستگي كاركنان

تغيير صندوق بازنشستگي-انتقال كسوربازنشستگي

احتساب سنوات بخش دولتي و غير دولتي

سامانه هاي مرتبط كاركنان

ارزشيابي-ارتقاء-تمديد پيمان-تبديل وضع

 

مرخصي كاركنان

حضور و غياب-mums shift-ارتقاء بهره وري

 خدمات رفاهي كاركنان

درخواست اتيكت شناسايي

روند نماي فرآيندهاي اجرايي

فرم ها و نامه هاي كاربردي كاركنان

نكات پركاربرد اداري
 

 اخبار جديد