واحد بهداشت حرفه ای

منتشر شده در 16 مرداد 1396
 
 
 
معرفی همکاران واحد بهداشت حرفه ای و طب کار 

  
    نام و نام خانوادگي                                 مدرك تحصيلي                        سمت                  ایمیل         
دكتر لحيا  افشاري صالح استاديار طب كار مسئول واحد afsharisl[@]mums.ac.ir
خانم مهندس آذر فرجي كارشناسي ارشد كارشناس بهداشت حرفه اي Farajia1[@]munms.ac.ir
خانم مهندس مهرآئين كارشناسي  كارشناس بهداشت حرفه اي Mehraeinat4[@]mums.ac.ir
مهندس حسين ابراهيمي كارشناسي ارشد  كارشناس بهداشت حرفه اي Ebrahimihs3[@]mums.ac.ir
 
 
 

شرح وظايف واحد بهداشت حرفه اي در بيمارستان

 

 1. تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و طرح مسائل و مشکلات در جلسات کمیته
 2. پیگیری موارد مطرح شده در کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار
 3. تهیه و تدوین خط مشی های بهداشت حرفه ای بیمارستان
 4. تهیه و تدوین برنامه عملیاتی با همکاری اعضا و اجرای آن مطابق جدول زمانبندی
 5. عضویت در کمیته های کنترل عفونت و بحران و بلایا و همکاری در تدوین دستورالعمل های اجرایی آمادگی و مدیریت واکنش در شرایط اضطراری ، عملکردی و دیگر موارد مرتبط
 6. ارزیابی ریسک در واحد های مختلف بیمارستان
 7. شناسایی شغلهای موجود در بیمارستان و تعداد پرسنل هر شغل بر اساس تماس با عوامل زیان آور محیط کار
 8. بازدید از بخش ها/ واحد های مختلف و تهیه گزارش و تکمیل چک لیست های مربوطه و اعلام کلیه ایرادات و نواقص حفاظتی و بهداشتی وارائه پیشنهادات لازم جهت رفع آنها وانجام پیگیری های مربوطه
 9. شناسایی عوامل زیان آور محیط کار، پیگیری و نظارت بر نحوه اندازه گیری آنها و ارائه اقدامات کنترلی

      -   مخاطرات فیزیکی

      -   مخاطرات شیمیایی

      -   مخاطرات بیولوژیکی

      -  مخاطرات ارگونومیک، روانی – اجتماعی و فاکتورهای سازمانی

 1. تهیه MSDS  مواد شیمیایی مورد استفاده در بخش های مختلف و آموزش آنها به پرسنل در معرض
 2. برچسب گذاری مواد شیمیایی و نظارت بر طبقه بندی مناسب محلولهای شیمیایی
 3. نظارت بر تهیه و استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردی متناسب با هر بخش بیمارستان و همچنین نصب پوسترهای آموزشی بهداشتی و حفاظتی در محیط کار
 4. نظارت بر انجام معاینات پرسنل ( قبل از استخدام و دوره ای )برای شغل های موجود و تهیه جدول آزمایشات اختصاصی به تفکیک نوع شغل
 5. اعلام موارد مشکوک بیماریهای حرفه ای به مدیر بیمارستان و مراکزمربوطه
 6. شناسایی و مستند نمودن ائین نامه ها و دستورالعمل های ایمنی تجهیزات ، ساختمان و ...
 7. ثبت آمار حوادث ناشی از کار در بخش های مختلف بیمارستان ، پیگیری و ارائه راه حل جهت پیشگیری از موارد مشابه
 8. همکاری مستمر در سیستم مدیریت کیفیت، حاکمیت بالینی، اعتبار بخشی وسایر امور مربوطه
 9. تهیه و تدوین نیاز های آموزشی کارکنان در زمینه بهداشت حرفه ای
 10. شرکت در کلیه جلسات آموزشی و بازآموزی، همایش ها و جلسات کمیته های تخصصی
 11. اعلام نظر در امور ایمنی پیمانکاران بکار گرفته شده و ایجاد همکاری لازم و مناسب با پیمانکاران در جهت رعایت قوانین و مقررات ایمنی توسط نامبردگان و ارائه گزارش به کارفرما
 12. پيگيري موارد مربوط به تعديل شغلي كاركنان
                                                                              تلفن تماس:05138022920