واحد دبیرخانه و بایگانی

منتشر شده در 16 مرداد 1396

واحد دبيرخانه

ليست تلفن هاي  همكاران دبيرخانه به تفكيك امور محوله اداري

مسئول دبيرخانهطيبه اسماعيل زاده – داخلي 3548-3547

همكاران دبيرخانه

شماره داخلي

پست الكترونيكي

تفكيك وظايف قابل انجام

مليحه دادور

3548-3547

Dadvarm1[@]mums.ac.ir

ثبت مشخصات و تایپ نامه ها . پرینت  نامه های ارجاع شده و نامه های مرتبط به ارباب رجوع ،  ارجاع  نامه ها ، امور مرتبط با کارتابل ( از قبیل ارجاع ، پرینت  ، ثبت  و .... ) جوابگویی  به ارباب رجوع . تایپ سایر موارد ارسالی از واحدهای مربوطه

مريم زحمتكش

3548-3547

ZahmatkeshM2[@]mums.ac.ir

ثبت مشخصات و تایپ نامه ها . پرینت نامه های ارجاع شده و نامه های مرتبط به ارباب رجوع ، ارجاع نامه ها، امور مرتبط با کارتابل ( از قبیل ارجاع ، پرینت  ، ثبت  و .... ) جوابگویی  به ارباب رجوع . تایپ سایر موارد ارسالی از واحدهای مربوطه

فرزانه اکبرزاده

3548-3547

AkbarzadehF1[@]mums.ac.ir

انجام امور رابط اتوماسيون دبيرخانه بيمارستان امام رضا (ع) و دانشگاه ،  ثبت مشخصات و تایپ نامه ها

مليحه هرمزي

3548-3547

HormoziM1[@]mums.ac.ir

ثبت و شماره زدن و ارجاع نامه های وارده و صادره داخلی و خارجی . انجام امور مرتبط با کارتابل ( از قبیل ارجاع ،  ثبت  و ... ) . جستجوی نامه ها و  پیدا کردن سوابق  ، اسکن  کلیه نامه  ها ، جوابگویی به ارباب رجوع 

احمدایمانی نژاد

3548-3547

ImaniNA1[@]mums.ac.ir

ثبت و شماره زدن و ارجاع نامه های وارده و صادره داخلی و خارجی . انجام امور مرتبط با کارتابل ( از قبیل ارجاع ، پرینت ، ثبت  و ... ) . جستجوی نامه ها و  پیدا کردن سوابق  ، اسکن  کلیه نامه  ها ، انبارداری ، جوابگویی به ارباب رجوع 

سيد احمد موسوي

3548-3547

---

تفکیک نامه ها  و ارسال نامه به  خارج از بیمارستان ، انجام فاکس ، جوابگویی به  ارباب رجوع 

حسن شاه ميرزايي

3548-3547

---

تفکیک و ارسال نامه ها  ، بخشنامه ها ، احکام  و کلیه  نامه  های مرتبط به داخل بیمارستان 

مرتضي خواجه ئيان

3548-3547

---

ارسال نامه های دوایر، کارپردازی، حسابداری درامد و اسناد پزشکی و کپی و ارسال و فاکس و ارسال نامه ها به خارج از بیمارستان

 

 

 

ارسال نامه های داخلی به کلیه بخشها – احکام و مجله – نامه های پستی – ارسال ابلاغیه های دادگاه ها به پرسنل و پزشکان 


واحد بايگاني

ليست تلفن هاي همكاران بايگاني به تفكيك امور محوله اداري

مسئول بايگاني : طيبه اسماعيل زاده – داخلي 3548-3547

همكاران بايگاني

شماره داخلي

پست الكترونيكي

تفكيك وظايف قابل انجام

مرتضي مؤمن بيرم آبادي

3533

MomenBM1[@]mums.ac.i

انجام امور بايگاني پرونده هاي اداري

مهين ناجي قائني نژاد

3534

NajiGM1[@]mums.ac.ir

انجام امور بايگاني پرونده هاي پرسنلي

الهام رجبي رهني

3546

RajabiE4[@]mums.ac.ir

انجام امور بايگاني پرونده هاي اداري

محمدرضا فلاح تفتي

3546

Fallahtaftimr1[@]mums.ac.ir

انجام امور بايگاني پرونده هاي پرسنلي

نسيم سجادي فروتقه

3533

SajjadiFN1[@]mums.ac.ir

انجام امور بايگاني پرونده هاي شركتي و اداري

علیرضا موسوی 

3534

MousaviHA1[@]mums.ac.ir

انجام امور بايگاني پرونده هاي پرسنلي و هيئت علمي