دفتر توسعه آموزش EDO

منتشر شده در 18 بهمن 1391

 

 
 
 
اعضاء دفترتوسعه آموزش:
 

رديف

نام و نام خانوادگي          

عنوان                   

1

آقاي دكتر عبداله بهرامی

مدير عامل بيمارستان

2

آقاي دكتر سعيد عامل جامه دار

مسئول واحد مطالعات و توسعه آموزش

3

آقاي دكتر علي خرسند وكيل زاده

معاون توسعه بيمارستان 

4

خانم دكتر ظهوريان

مسئول حاكميت باليني بيمارستان 

5

 خانم نسرين اصفهاني

دفتر تعالي 

6

 خانم آتوسا آريافر

دفتر تعالي

7

خانم مژگان غياثي

دفتر خدمات پرستاري

8

خانم معصومه محمدي

مسئول دفتر