کمیته های دفتر توسعه آموزش EDO


 
 
کمیته های دفتر توسعه آموزش:
  1.     توانمند سازي اعضاء هيئت علمي
  2.     اعتبار بخشي
  3.     مركز مهارتهاي باليني
  4.     پژوهش در آموزش
  5.     دانش پژوهي
  6.     استعدادهاي درخشان
  7.     ارزشيابي
  8.     كميته مشورتي